Προϊόντα-Υπηρεσίες

Κοινωνία της Πληροφορίας: Σε διαβούλευση έργο 55,8 εκατ. ευρώ για την Διαλειτουργικότητα μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης

Σε ανοιχτή διαβούλευση τέθηκε το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης».Το έργο προϋπολογισμού 55,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπως αναφέρει η σχετική προκήρυξη το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο :

  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
  • η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή.
  • η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο της προμήθειας. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς.

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ συμφωνία – πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή).

Κριτήρια Επιλογής

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ήτοι να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν :
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2017, 2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 20% του προϋπολογισμού της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς ΦΠΑ και χωρίς το Δικαίωμα Προαίρεσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4412/16.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας – πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών σωρευτικά τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας) απαιτείται:
Α) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού:
Ένα (1) έως πέντε (5) Έργα τα οποία αθροιστικά να έχουν ως αντικείμενο την
o Ανάλυση και μοντελοποίηση διαδικασιών
o Εκπόνηση Μελετών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
o Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στα οποία περιλαμβάνονται και υλοποίηση υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services)

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.promitheus.gov.gr,

close menu