Τράπεζες

Καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 521 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2022, από ζημία 404 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. O δείκτης fully loaded CET1 διαμορφώθηκε στο 10%, ο δείκτης NPE στο 12,6%, σε τροχιά για την επίτευξη του στόχου για μονοψήφιο δείκτη εντός του έτους, ενώ η νέα παραγωγή δανείων έφτασε τα 1,7 δισ. ευρώ. Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 542 εκατ. ευρώ, ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος 416 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 286 εκατ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2022, μειωμένα κατά 22% ετησίως και κατά 10% τριμηνιαίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε 246 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11%, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων και του υψηλότερου χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, ενώ το χαμηλό κόστος καταθέσεων αντιστάθμισε το υψηλότερο κόστος υπηρεσιών.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ, +37% ετησίως, αν και υποχώρησαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας. Βασικοί συντελεστές της ετήσιας αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, από κίνηση κεφαλαίων και πιστωτικές κάρτες, αλλά και τα έσοδα από ενοίκια, τα οποία αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,51% το 1ο 3μηνο 2022, +8μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 199 εκατ., μειωμένα κατά 6% ετησίως και -11% τριμηνιαίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 6% ετησίως στα 91 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στις 31 Μαρτίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.252 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.880 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 986 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν το 1ο 3μηνο 2022 κατά 7% ετησίως στα 82 εκατ, ενσωματώνοντας πληθωριστικές πιέσεις μέσω υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και συντήρησης. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε σχεδόν σταθερός στο 50% το 1ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας, όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Δάνεια – Καταθέσεις

Το 1ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 44 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPEs. Απομειώσεις ύψους 152 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με τις προβλέψεις αναφορικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPΕ Sunrise 3, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με το έργο Solar και άλλες προσαρμογές. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στις 50μ.β. κατά το 1 ο 3μηνο 2022, από 110μ.β. ένα χρόνο πριν.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 54,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση, αν και υποχώρησαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται ετησίως και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 10μ.β. το 1 ο 3μηνο 2021, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο το 4 ο 3μηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα 14,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο 211%. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 64% στο τέλος Μαρτίου 2022.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα 37,1 δισ. έναντι 47,9 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2022, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε 35,0 δισ. στις 31 Μαρτίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 1,7 δισ. το 1ο 3μηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Μαρτίου 2022 περιλαμβάνει 6,2 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα 4,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, -0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω οργανικής μείωσης, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (22,1 δισ.). Ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου (12,6%), σημαντικά χαμηλότερος από το 46,2% τον Μαρτίου του 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους 16,8 δισ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,8%, ενώ σε επίπεδο proforma (προσαρμοσμένο για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών και leasing ΝPΕs) ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,0%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

close menu