Έργα - Διαγωνισμοί

Κατατέθηκαν οι προσφορές για την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων  

Κατατέθηκαν οι προσφορές των εταιρειών για το έργο της ψηφιοποίησης των υποθηκοφυλακείων της χώρας. Πρόκειται, για μεγαλύτερο έργο που έχει προκηρυχθεί με το σύστημα της συμφωνίας πλαίσιο, στην κατηγορία αυτή, με την εκτιμώμενη αξία του, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώματος προαίρεσης, να ανέρχεται σε 309,876 εκατ. ευρώ και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών – Υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και στην υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρµογών και Πληροφοριακού Συστήµατος για την τήρηση και ενηµέρωση αυτών, στο οποίο διαµέσου διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κ.ά.). Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000.

Με βάση την προκήρυξη του έργου η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο µε ένα οικονοµικό φορέα ανά Τµήµα, δηλαδή συνολικά µε 5 οικονοµικούς φορείς. Σε περίπτωση υποβολής λιγότερων παραδεκτών προσφορών είναι δυνατή η σύναψη συµφωνιών πλαίσιο µε τον ίδιο οικονοµικό φορέα για περισσότερα του ενός Τµήµατα, ακόµη και για το σύνολο των Τµηµάτων.

Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήµατος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστηµα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 1. «Αλφαβητικά ευρετήρια» 2. «Βιβλία µεταγραφών» (µερίδων) 3. «Αρχεία τίτλων µεταγραφών» 4. «Βιβλία υποθηκών» 5. «Αρχεία υποθηκών» 6. «Βιβλία κατασχέσεων» 7. «Αρχεία κατασχέσεων» 8. «Βιβλία διεκδικήσεων» 9. «Αρχεία διεκδικήσεων» 10. «Βιβλία εκθέσεων» 11. «Βιβλία Ενεχύρων» 12. «Αρχεία Ενεχύρων».

Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα όπου το κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές. Στις συνολικά 6 προσφορές συμμετέχουν οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ΟΤΕ, Vodafone και Wind, μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και ο Όμιλος Μυτιληναίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δημόσια διοίκηση

close menu