Επιχειρήσεις

INTRACOM VENTURES: Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ίδρυσε ο Σωκράτης Κόκκαλης

Μία νέα εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με μετοχικό κεφάλαιο 30 εκατ. ευρώ που ανοίγει νέους ορίζοντες για εξαγορές και επενδύσεις ακόμα και νεοφυών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ίδρυσε στις 10 Οκτωβρίου ο Όμιλος Κόκκαλη. Πρόκειται για Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία INTRACOM VENTURES και την Αγγλική Επωνυμία INTRACOM VENTURES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME.

Το «τιμόνι» της εταιρεία θα κρατά μέχρι τον 11ο του 2027 ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, Κωσταντίνος Κόκκαλης από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Θεοδωρίδης Δημήτριος και Μέλη ο Νικολετόπουλος Κωσταντίνος και Παπαπολίτης Νικόλας, άτομα που βρίσκονται για χρόνια πολύ κοντά στον Σωκράτη Κόκκαλη.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου Αττικής ενώ με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Ο σκοπός της εταιρείας όπως καταγράφεται στο καταστατικό της είναι:

η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και με οποιαδήποτε σκοπό, που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ,συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, Ναυτιλίας ,τουρισμού και ψυχαγωγίας, η διοίκηση και διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρων συμμετοχών η συμμετοχή είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων η ίδρυση νέων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό παρόμοιο, παρεμφερή, συμπληρωματικό ή σχετιζόμενο με οποιοδήποτε τρόπο έστω και έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας η συμμετοχή σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα είτε άμεσα είτε μέσω κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals)οι επενδύσεις με κάθε νόμιμο τρόπο και ενδεικτικά με εξαγορές εταιρειών ή χαρτοφυλακίων ή και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών επένδυση άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές σε ομόλογα ή ομολογίες δημοσίου ιδιωτικών εταιρειών σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας δύναται: να χορηγεί εγγυήσεις, χρηματοοικονομική στήριξη και ασφάλεια νομικών προσώπων στο οποίο συμμετέχει ή με το οποία συνεργάζεται και να διενεργεί πάσα πράξη και επιχείρηση παρεμφερούς συναφούς σκοπού για να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανώτερων αναφερόμενος σκοπών.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο που έγινε στις 10/11/ 2022.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ διαιρούμενο σε 30 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται ολόκληρο από την ιδρύτρια της εταιρείας η οποία λαμβάνει 30 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ που αντιστοιχεί στο 100% του συνολικού Μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας.

close menu