Προϊόντα-Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικό σύστημα για εντοπισμό εισοδημάτων εξωτερικού από την ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονικό σύστημα για τον εντοπισμό εισοδημάτων από το εξωτερικό, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, ολοκληρώνει η ΑΑΔΕ και είναι έτοιμο προς εφαρμογή. Τα εισοδήματα του εξωτερικού είναι στο στόχαστρο όχι μόνο της ΑΑΔΕ, αλλά και όλων των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ, που συμμετέχουν στην ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά από φέτος το σύστημα της αλληλοενημέρωσης θα είναι αυτοματοποιημένο.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και είναι online με πάνω από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και πρώην φορολογικοί παράδεισοι.

Πρόκειται για την υλοποίηση εφαρμογής για την επαλήθευση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένης ταυτοποίησης (για τα στοιχεία CRS/DAC2) και διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο αξιοποίησης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής (DAC1, DAC2, FATCA).

Το συγκεκριμένο σύστημα προωθήθηκε από τον ΟΟΣΑ, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής «χωρίς σύνορα», μετά το πλήθος των αποκαλύψεων για τα δισεκατομμύρια που κρύβονται σε φορολογικούς παραδείσους και στην περίπτωση της Ελλάδας, με τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Εμβασμάτων, τα Panama Papers κ.λπ.

Πού δηλώνονται τα εισοδήματα εξωτερικού

Τα εισοδήματα εξωτερικού αναγράφονται στους κωδικούς 029-030 του εντύπου Ε1. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγραφόμενων ποσών, όπλο της ΑΑΔΕ, είναι η συνεργασία που έχει αναπτύξει με περισσότερες από 100 χώρες για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν σε τραπεζικές καταθέσεις και σε άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις ή έχουν υπογραφεί συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

Οι κωδικοί 029-030 του εντύπου Ε1 συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει, μέσω ελληνικής τράπεζας, σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα κ.λπ). Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ αναγράφουν συγκεκριμένα:

«Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” στην περίπτωση που εσείς ή/ και η σύζυγός σας αποκτάτε εισοδήματα ή/και έχετε περιουσία (ακίνητα ή καταθέσεις κλπ) στην αλλοδαπή και επιλέξτε ή συμπληρώστε τη χώρα».

Η ΑΑΔΕ, προσθέτει επίσης ότι «οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται και από τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει, μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα)».

Κατά τη συμπλήρωση αυτών των κωδικών, θα εμφανίζεται μήνυμα ως εξής «Η Ελλάδα λαμβάνει ετησίως πληροφορίες εισοδημάτων για τους φορολογικούς κατοίκους της από τις Αρμόδιες Αρχές Κρατών Μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας».

Ποια στοιχεία μπορεί να λάβει η ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι αντίστοιχες Αρχές των άλλων χωρών είναι τα ακόλουθα:

  • Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
  • Στοιχεία Λογαριασμών : Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
  • Υπόλοιπα Λογαριασμών : Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,
  • Τόκοι Λογαριασμών : Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
  • Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού,
  • Αποδόσεις άλλων Προϊόντων : Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
close menu