Τηλεπικοινωνίες

Η United άντλησε χρηματοδότηση 1,73 δισ. ευρώ

Η United Group (UG), λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχή αύξηση του EBITDA και των εσόδων του Ομίλου και θέλοντας να εκμεταλλευτεί την καλή πορεία των αγορών, ολοκλήρωσε κύκλο χρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2026 και το 2029, των υφιστάμενων PIK ομολόγων εθελουσίας αποπληρωμής με λήξη το 2025 και το 2026 και του εκταμιευμένου υπολοίπου της ανακυκλούμενης πίστωσης, επεκτείνοντας έτσι την ωρίμανση των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2026, μειώνοντας το επιτόκιο των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2029 και ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της UG.

Η σταθερά υψηλή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA (+32% και 28% του σύνθετου ετησίου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR), αντίστοιχα, για την περίοδο 2015 – 2022), τα ισχυρά περιθώρια του EBITDA, η εκτεταμένης κλίμακας βελτίωση, η γεωγραφική παρουσία, η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και το βελτιούμενο συναλλαγματικό μείγμα των προσφάτων ετών, σε συνδυασμό με την απομόχλευση μέσω της πώλησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας TowerCo, έχουν οδηγήσει στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της UG σε Β2 (σταθερή) και Β (θετική) από τις Moody’s και S&P, αντίστοιχα. H συναλλαγή απόλαβε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης και ζήτησης από την επενδυτική κοινότητα και είχε σημαντική υπερκάλυψη.

Η εν λόγω αναχρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό στρατηγικό βήμα για τη UG, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη λειτουργία της, τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης και τον προσανατολισμό της στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στους πελάτες της.

TAGS:

close menu