Νομοθεσία

Η πλατφόρμα Fit for Future επιλέγει πρωτοβουλίες της ΕΕ προς απλούστευση και εκσυγχρονισμό

Η πλατφόρμα της Επιτροπής Fit for Future έχει πλέον επιλέξει 15 πρωτοβουλίες με στόχο να συμβάλει στην απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και στη μείωση της γραφειοκρατίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ΕΕ ανταποκρίνονται στις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις. Οι προσπάθειες αυτές θα αποτελέσουν μέρος του πρώτου ετήσιου προγράμματος εργασίας της πλατφόρμας που θα εγκριθεί αυτόν τον μήνα.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών και πρόεδρος της πλατφόρμας Fit for Future, δήλωσε: “Η απλούστευση είναι πλέον σημαντικότερη από ποτέ, καθώς επιδίωξή μας είναι η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας που επλήγη από την πανδημία. Επομένως, παρόλο που η ρυθμιστική μας πολιτική αναγνωρίζεται ως μία από τις καλύτερες στον κόσμο, μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Πρέπει, αφενός, να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία της ΕΕ προσφέρει τα επιδιωκόμενα οφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία και, αφετέρου, να απλουστεύσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, μειώνοντας τον φόρτο, όπου είναι δυνατόν, και διατηρώντας μακρόπνοο προσανατολισμό. Αυτό μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην πράξη.»

Η πλατφόρμα θα εκδώσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με 15 επιλεγμένα θέματα, τα οποία καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, από τον ανταγωνισμό, τα οικονομικά, την υγεία, το περιβάλλον, τις στατιστικές και τις μεταφορές, έως τα τελωνεία και την εσωτερική αγορά. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές θα εμπλουτίσουν την ανάλυση της Επιτροπής και θα τεκμηριώσουν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις αξιολογήσεις της.

Η πλατφόρμα θα εξετάσει τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές κατά την έκδοση των γνωμοδοτήσεών της:

  • Ψηφιοποίηση: Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν ψηφιακές λύσεις και επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα ώστε να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος.
  • Αποδοτικές υποχρεώσεις επισήμανσης, αδειοδότησης και υποβολής εκθέσεων: Εντοπισμός των εμποδίων που οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, επιδίωξη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε μελλοντικές υποδομές και καινοτομία, και επίτευξη της ορθής ισορροπίας ανάμεσα στις προσπάθειες υποβολής εκθέσεων και στην αξιολόγηση των επιδόσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για να βοηθηθούν ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ: Διασφάλιση ενωσιακής νομοθεσίας η οποία είναι προβλέψιμη, σαφής και αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις σε διαφορετικούς τομείς.

Πείτε τη γνώμη σας: Απλούστευση!

Όλοι οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμβάλουν στις εργασίες της πλατφόρμας μέσω της πύλης Πείτε την άποψή σας — Απλούστευση! . Οι ιδέες για απλούστευση και μείωση του φόρτου σε καθένα από τα 15 επιλεγμένα θέματα, οι οποίες θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021, θα εξεταστούν από την πλατφόρμα κατά την κατάρτιση των γνωμοδοτήσεων του 2021. Άλλες προτάσεις θα ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να απλουστεύσει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και να μειώσει τις περιττές δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματός της για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Η νέα πλατφόρμα Fit for Future συγκεντρώνει πρακτική εμπειρογνωσία σε διάφορους τομείς πολιτικής από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι γνωμοδοτήσεις της νέας πλατφόρμας Fit for Future θα τροφοδοτήσουν απευθείας τις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, τη μείωση του περιττού φόρτου και τη διασφάλιση ότι οι ενωσιακές πολιτικές είναι μακρόπνοες και συναφείς με βάση τις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις.

close menu