Ψηφιακή Στρατηγική

Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μια δέσμη ορόσημο που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», της 19ης Φεβρουαρίου. Με τη διαβούλευση επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις, στοιχεία και δεδομένα από από άτομα, επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βοηθηθούμε στη διαμόρφωση των μελλοντικών κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου και καλύπτει θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ελευθερία της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε τα εξής: «Το διαδίκτυο προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο ενέχει και εξίσου μεγάλους κινδύνους που συνδέονται με τη διαδικτυακή εργασία και αλληλεπίδραση. Τώρα, ζητούμε τις απόψεις των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων σχετικά με τον τρόπο θέσπισης ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και δεσμευόμαστε να χτίσουμε ένα ασφαλές και καινοτόμο ψηφιακό μέλλον με γνώμονα τους πολίτες.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, δήλωσε: «Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν πλέον κεντρικό ρόλο στη ζωή, στην οικονομία και τη δημοκρατία μας. Ο ρόλος αυτός συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στο πλαίσιο ενός σύγχρονου εγχειριδίου κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Σήμερα ξεκινάμε τη δημόσια διαβούλευσή μας: θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και θα προβληματιστούμε μαζί για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενός ασφαλούς διαδικτύου για όλους, της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της εξασφάλισης χώρου για καινοτομία στην ενιαία αγορά της ΕΕ.»

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετρά πλέον είκοσι χρόνια. Συνέβαλε μεν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών, όμως δεν δίνει απαντήσεις σε πολλά από τα σημερινά πιεστικά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών, και ιδίως των μεγαλύτερων.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να μειωθεί ο ολοένα αυξανόμενος κανονιστικός κατακερματισμός στα κράτη μέλη, να διασφαλιστεί καλύτερα ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλοι και όλες προστατεύονται στο διαδίκτυο όπως και εκτός αυτού, καθώς και να παρέχεται σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ισότιμη συμμετοχή για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να κατοχυρώνεται συστηματικά η ασφάλεια των χρηστών, καθώς και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης.

Η διαβούλευση καλύπτει τους δύο άξονες εργασίας που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

Το πρώτο σύνολο κανόνων θα αφορά τις θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα την ελεύθερη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου εγκατάστασης, καθώς και τον ευρύ περιορισμό της ευθύνης για το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Με βάση αυτές τις αρχές, στόχος μας είναι να θεσπίσουμε σαφέστερους και σύγχρονους κανόνες σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, με παράλληλη κατοχύρωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το δεύτερο μέτρο θα αφορά το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής στις ευρωπαϊκές ψηφιακές αγορές, όπου επί του παρόντος λίγες μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης. Θα αναζητήσουμε κανόνες για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τις ευρύτερες δυνατές επιλογές και η ενιαία αγορά της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει ανταγωνιστική και ανοικτή στην καινοτομία. Ο σκοπός αυτός θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μέσω πρόσθετων γενικών κανόνων για όλες τις πλατφόρμες μιας ορισμένης κλίμακας, όπως οι κανόνες σχετικά με την αυτοπροτίμηση, και/ή μέσω ειδικά προσαρμοσμένων κανονιστικών υποχρεώσεων για συγκεκριμένους ρυθμιστές της πρόσβασης, όπως υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.

Επιπλέον, η Επιτροπή αξιοποιεί επίσης αυτήν την ευκαιρία για να προβεί σε διαβούλευση σχετικά με άλλα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι κατά την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Παράλληλα, την Τρίτη 2 Ιουνίου ξεκίνησε δεύτερη διαβούλευση σχετικά με ένα πιθανό νέο εργαλείο στον τομέα του ανταγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε χωριστό δελτίο Τύπου.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με το ευρύ κοινό, τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών, τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές τους διαδικτυακά, τις αρχές, τις ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να υποβάλουν τις απαντήσεις τους έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.Η διαβούλευση θα ληφθεί ως βάση για τη διαμόρφωση των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων της νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο τέλος του έτους.

Ιστορικό

Το νομικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες έχει παραμείνει αμετάβλητο από την έκδοση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2000, η οποία εναρμόνισε τις βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και έχει αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για τη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στην ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει επίσης καθορίσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, με μια ανακοίνωση (2017) και μια σύσταση (2018). Η Επιτροπή εξακολουθεί να κατευθύνει στοχευμένες δράσεις για τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών, αρχών και αξιόπιστων φορέων σε τομείς όπως η καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο ή η κατοχύρωση της ασφάλειας των προϊόντων που φτάνουν στους ευρωπαίους καταναλωτές στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, ειδική τομεακή νομοθεσία έχει εκδοθεί (ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και μέσων μαζικής επικοινωνίας και στον τομέα των δικαιωμάτων των δημιουργών) ή έχει προταθεί (όσον αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο).

Η έκδοση του κανονισμού για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ φέτος τον Ιούλιο, θέτει την οριζόντια βάση για ένα δίκαιο, διαφανές και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για μικρότερες επιχειρήσεις και εμπορευομένους σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

close menu