Επιχειρήσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε το deal Attica Group – ΑΝΕΚ

Η συμφωνία προβλέπει ανάληψη χρεών ύψους 80 εκατομμυρίων της ΑΝΕΚ από την Attica όπως και την ανάληψη των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και την εκχώρηση μετοχών που αντιστοιχούν στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica στους μετόχους της ΑΝΕΚ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συγχώνευση απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group σύμφωνα, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Η συμφωνία προβλέπει ανάληψη χρεών ύψους 80 εκατομμυρίων της ΑΝΕΚ από την Attica όπως και την ανάληψη των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και την εκχώρηση μετοχών που αντιστοιχούν στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica στους μετόχους της ΑΝΕΚ.

Ειδικότερα, η σχετική επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση  «η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 6 του ν. 3959/2011, την υπ’αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ) από την εταιρεία με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

close menu