Πληροφορική

Η Entersoft εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας “Retail Link”

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στις18/5/2021υπεγράφησαν, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της17/5/2021 ,Συμφωνητικά Αγοραπωλησίας Μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 362 και Ευριπίδου, με αριθμό ΓΕΜΗ 005376901000, ΑΦΜ 999510645 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. Δυνάμει των ανωτέρω συμφωνητικών, η Entersoft αγόρασε το σύνολο των μετοχών μειοψηφίας, ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (2.475) μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κατά προσέγγιση 2,3603% του συνόλου των μετοχών της ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ από δύο φυσικά πρόσωπα. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ (314.601,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (104.867) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστης.

Το συνολικό τίμημα για την ως άνω εξαγορά ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 123.750,00) και εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή των ως άνω συμφωνητικών.

Κατόπιν της εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας, μοναδική μέτοχος της ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ είναι η Entersoft.

close menu