Έργα - Εγκαταστάσεις

Η ΕΛΑΣ εξοπλίζεται με λογισμικό και hardware κρυπτογράφησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ένταξη της πράξης «Ηλεκτρονική διαδικασία Διακίνησης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», με σκοπό την δημιουργία υποδομών κρυπτογράφησης στην Ελληνική Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι η προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για τη δημιουργία υποδομών κρυπτογράφησης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών, μεταξύ της κεντρικής δομής πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών) και των Περιφερειακών Δομών Πληροφοριών της (τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών) που κατά βάση συγκροτούν τον πληροφοριακό μηχανισμό της ΕΛΑΣ.

Η συνολική δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει επίσης , την αντικατάσταση της υπάρχουσας παρωχημένης υποδομής των συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών που διαθέτει η ΕΛΑΣ. Το νέο λογισμικό και hardware θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποδοτικότερη επεξεργασία των διαθέσιμων πληροφοριών και την αρτιότερη υποβοήθηση του έργου της αστυνομίας

Για την υλοποίηση της πράξης θα διατεθούν, μεταξύ άλλων:
– Κεντρικές και περιφερειακές συσκευές κρυπτογράφησης ευρυζωνικών δικτύων.
– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανταλλαγής και αποθήκευσης κρυπτογραφημένων αρχείων και δεδομένων του συστήματος.
– Κεντρικοί εξυπηρετητές συστήματος κρυπτογράφησης.
– Ηλεκτρονικοί υπολογιστές διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών.

Δημόσια διοίκηση

close menu