Τηλεπικοινωνίες

Η ΕΕΤ παρέλαβε τους νέους δέκτες εποπτείας υψηλών συχνοτήτων

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την οριστική παραλαβή του υποέργου «Προμήθεια Υπερελαφριών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων» (Υποέργο 12) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958), καθώς και την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική δαπάνη για το υποέργο ανήλθε σε 1.732.478,4 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε εντός πέντε μηνών με Ανάδοχο την εταιρεία NETSCOPE SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας του εξοπλισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα του νέου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας Φάσματος της χώρας, καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών της ΕΕΤΤ στη λειτουργία του στο πεδίο.

Η ΕΕΤΤ ενισχύθηκε με δώδεκα (12) υπερελαφριές φορητές μονάδες εποπτείας, που έχουν δυνατότητα μετρήσεων, καταγραφής και απεικόνισης φάσματος, ανάλυσης και διαμόρφωσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, εκτίμησης κατεύθυνσης λήψης σήματος (Line of Bearing – LoB) με χρήση φορητής κατευθυντικής κεραίας και απεικόνισης αυτής επί γεωπολιτικού χάρτη υψηλής ανάλυσης, σε εύρος ζώνης συχνοτήτων 9kHz – 40GHz. Επιπλέον, περιλαμβάνεται συνοδός εξοπλισμός πληροφορικής, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για δύο έτη.

Κάθε μία από τις παραπάνω μονάδες εποπτείας φέρει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης για την απεικόνιση χαρακτηριστικών του παρατηρούμενου ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και της γραμμής διόπτευσης πηγής σήματος (Line of Bearing – LoB) σε ελεύθερους ψηφιακούς χάρτες, ενώ το ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου των λειτουργιών του δέκτη δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και αναπαραγωγής των μετρήσεων. Κατά την εκτέλεση των μετρήσεων, το σύνολο του εξοπλισμού δεν ξεπερνάει τα 2,5 κιλά, κάνοντας ιδιαίτερα ευέλικτη τη χρήση του σε δύσκολες συνθήκες στο πεδίο.

Η ικανότητα καταγραφής σημάτων μέχρι τα 40GΗz, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και ευαισθησία της μονάδας εποπτείας, δίνει τη δυνατότητα στα Τμήματα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της ΕΕΤΤ, να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες μετρήσεις αποτελεσματικά σε αστικό, ημιαστικό και αγροτικό περιβάλλον, στην επικράτεια, ακόμα και σε δύσκολο ή σύνθετο γεωφυσικό ανάγλυφο, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο σύνολο ασύρματων υπηρεσιών.

Επιπλέον, με δεδομένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω εξοπλισμού, όπως 80MHz Real Time Bandwidth, υψηλή ταχύτητα μέτρησης και δυνατότητα αναγνώρισης ψηφιακών διαμορφώσεων, δίνεται η δυνατότητα:

  • κάλυψης των αναγκών εποπτείας των δικτύων 5G,
  • ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο ψηφιακών διαμορφώσεων,
  • μέτρησης τεχνικών χαρακτηριστικών συστημάτων με ιδιαίτερα χαμηλούς χρόνους διάρκειας σήματος (όπως συστήματα μεταπήδησης συχνότητας),
  • μέτρησης διασημειακών ζεύξεων σε ζώνες υπερυψηλών συχνοτήτων για την επίτευξη ευρυζωνικών δικτύων.

Τα κλιμάκια εποπτείας και ελέγχου φάσματος της ΕΕΤΤ χρησιμοποιούν ήδη στο πεδίο τον νέο υπερφορητό εξοπλισμό για την παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων τμημάτων του φάσματος, αλλά και επιμέρους εκπομπών, καθώς και για τον γεωντοπισμό αυτών, σε διάφορα σημεία της χώρας. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι νόμιμοι χρήστες απολαμβάνουν αυξημένη προστασία του φάσματος που τους έχει εκχωρηθεί, ενώ η παράνομη χρήση εντοπίζεται ταχύτερα και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη ΣΕΦΕ

TAGS:

close menu