Έργα - Εγκαταστάσεις

H ΚτΠ αναζητά ανάδοχο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υποστήριξη και παρακολούθηση των φάσεων site survey και rollout του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στόχος είναι ο καλύτερος έλεγχος του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλάζοντας την εικόνα του Δημοσίου αλλά και τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου Σύζευξις ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί εξειδικευμένο σύστημα CRM καθώς και σύστημα συλλογής πληροφοριών από το πεδίο κατά τη φάση επιτόπιων επισκέψεων στους τελικούς διασυνδεδεμένους φορείς του Σύζευξις ΙΙ, για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, την τεκμηρίωση του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και την παραλαβή του σχετικού υλικού και υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 567.605 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 703.830,20 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε εννέα μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 15/10/2021 και ώρα 14:00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κυρίως Έργο) θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κ.λπ. σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το «έργο-πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο νόμο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

close menu