Τηλεπικοινωνίες

Ericsson: Το 5G μπορεί να φέρει κέρδη μέχρι και 2,6 δις. ευρώ στην Ελλάδα

Τα ευφυή εργοστάσια, η γεωργία και οι ημιαστικές και αγροτικές περιοχές υπολογίζεται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση επί του AEΠ. Περισσότερα από 50 δις ευρώ επιπρόσθετων ωφελειών που σχετίζονται με το 5G, μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα δημόσιας χρηματοδότησης μικρότερης των 20 δις ευρώ

Η Qualcomm Technologies Inc. και η Ericsson, σε συνεργασία με την Analysys Mason, υπολόγισαν πως η δυνατή οικονομική αξία του πλήρους 5G ως μιας  ‘ανοικτής πλατφόρμας καινοτομίας’ θα μπορούσε να προσθέσει ωφέλη ύψους 210 δις ευρώ για την Ευρώπη ως το 2025. Η μελέτη με τίτλο 5G action plan review for Europe (Ανασκόπηση του σχεδίου δράσης 5G για την Ευρώπη) που διενεργήθηκε από την Analysys Mason με τη συνεισφορά της Qualcomm Technologies και της Ericsson, παρέχει μια ανάλυση κόστους-οφέλους ανά χώρα και ανά τομέα της αγοράς, και προτείνει τόσο στοχευμένες επενδύσεις του δημόσιου τομέα όσο και αλλαγή πολιτικής, ούτως ώστε να προκύψει η μεγαλύτερη δυνατή αξία από το 5G.

Στην Ελλάδα, η δυνατή οικονομική αξία της πλήρους χρήσης του 5G ως ανοικτής πλατφόρμας καινοτομίας που καθιστά δυνατό τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλαπλών κλάδων, αναμένεται να αποφέρει οικονομικά οφέλη 2,6 δις ευρώ σε τρέχουσα αξία, έναντι κόστους 0,9 δις ευρώ: δηλαδή, μια αναλογία κόστους-οφέλους της τάξης του 2,2 με καθαρό όφελος (όφελος μείον κόστος) ύψους 1,6 δις ευρώ ως το 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Γερμανία είναι η Ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο καθαρό όφελος (όφελος μείον κόστος) ύψους 38,5 δις ευρώ, με μια επένδυση ύψους 6 δις ευρώ, κάτι το οποίο μας δίνει μια αναλογία κόστους-οφέλους (cost-benefit-ratio, CBR) της τάξης του 7,5. Η Ελβετία, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να έχει την υψηλότερη αναλογία κόστους-οφέλους (CBR) στην Ευρώπη, ύψους 14,7, με ένα καθαρό κέρδος 10 δις ευρώ έναντι μιας επένδυσης μόλις 700 εκ. ευρώ.

“Το 5G μπορεί να παρέχει το οικονομικό ερέθισμα που χρειάζεται η Ευρώπη,” δήλωσε ο Wassim Chourbaji, Senior Vice President Government Affairs της Qualcomm Communications SARL. “Η συνδεσιμότητα 5G εκτείνεται πολύ πέραν του smartphone και έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει ολόκληρους κλάδους και βιομηχανίες στο μακροσκοπικό επίπεδο. Η Qualcomm δεσμεύεται να συνεργαστεί με επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη ώστε να αδράξει τόσο την ευκαιρία μιας τέτοιας ανάπτυξης όσο και την ευκαιρία για καινοτομία που παρουσιάζει αυτή η τεχνολογία.”

Σε επίπεδο περιπτώσεων χρήσης, τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη σε όρους Ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχονται από τα έξυπνα εργοστάσια, τη γεωργία και την Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA, σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές), με καθαρά οφέλη ύψους 58, 37 και 18 δις ευρώ αντίστοιχα.

Ο Gabriel Solomon, Head of Government and Industry Relations για την Ericsson Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, δήλωσε σχετικά: “Ως μια ανοικτή πλατφόρμα καινοτομίας, το 5G παρέχει την  υποδομή κρίσιμης σημασίας που χρειάζεται ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη η οποία να συμπεριλαμβάνει όλους. Καθώς η ΕΕ καθορίζει τις φιλοδοξίες της για την Ψηφιακή Δεκαετία και εφαρμόζει την Πράσινη Συμφωνία – το Green Deal, θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 5G ως οδηγού του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εξάλειψης της χρήσης άνθρακα στην οικονομία της. Η Ericsson ηγείται της τεχνολογίας 5G και έχει δεσμευτεί να φέρει την επόμενη γενιά συνδεσιμότητας σε κάθε τμήμα της κοινωνίας.”

Η μελέτη ομαδοποιεί την αγορά σε τέσσερις τομείς-κλειδιά: Έξυπνη Παραγωγή & Logistics, Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές, Έξυπνες Αστικές Περιοχές και Έξυπνες Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι τομείς της Έξυπνης Παραγωγής και των Έξυπνων Αγροτικών Περιοχών έχουν το μεγαλύτερο καθαρό όφελος, ύψους 70 δις και 55 δις ευρώ αντιστοίχως, αν και οι αναλογίες κόστους-οφέλους τους, CBR, είναι χαμηλότερες από εκείνες των τομέων των Έξυπνων Αστικών Περιοχών και των Έξυπνων Δημόσιων Υπηρεσιών.

Και στην Ελλάδα, οι τομείς των Έξυπνων Αγροτικών Περιοχών και της Έξυπνης Παραγωγής & Logistics αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο καθαρό όφελος ύψους 1,1 δις και 0,4 δις ευρώ αντιστοίχως. Ο τομέας των Έξυπνων Αγροτικών Περιοχών έχει επίσης και την υψηλότερη αναλογία κόστους-οφέλους – CBR (3,8).

Ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Ελλάδος, δήλωσε πως “τα αποτελέσματα της μελέτης της Analysys Mason αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση της τεράστιας αξίας που μπορεί να φέρει το 5G στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Για να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλήρη οφέλη του 5G ως μιας ανοικτής πλατφόρμας καινοτομίας, καθώς και για να προσελκύσει επιπρόσθετες επενδύσεις, η Ελλάδα οφείλειει να συνεχίσει την επιτάχυνση της δικής της στρατηγικής για το 5G. Θεωρώ πως αυτή η μελέτη που δημοσιεύουμε σήμερα, συμπληρώνει πολύ καλά την πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η ΕΥ για την Ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με τους στόχους και της στρατηγικές για το 5G στη χώρα.”

Η μελέτη προσδιορίζει επίσης τους τομείς-κλειδιά που θα απαιτούσαν  μερική ή ολική δημόσια χρηματοδότηση προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα οφέλη. Αυτοί οι τομείς συνίστανται στην υγειονομική περίθαλψη και τα νοσοκομεία, στα δημοτικά κτίρια, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη γεωργία και τα αστικά σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συγκοινωνιών. Η μελέτη τέλος ανέδειξε ότι μπορούν να προκύψουν οφέλη ύψους μεγαλύτερου των 50 δις ευρώ, ως αποτέλεσμα δημόσιας χρηματοδότησης μικρότερης των 20 δις ευρώ.

Απόσπασμα της έκθεσης με στοιχεία ανά χώρα:

Χώρα Επένδυση

(εκατομμύρια ΕΥΡΩ)

Κέρδη

(εκατομμύρια ΕΥΡΩ)

Καθαρό Κέρδος

(εκατομμύρια ΕΥΡΩ)

Αναλογία Κόστους-Κέρδους
ΗΒ 3.079 16.141 13.062 5,2
Φινλανδία 1.952 7.128 5.176 3,7
Γαλλία 4.174 19.730 15.556 4,7
Γερμανία 5.953 44.465 38.512 7,5
Ιταλία 6.617 14.253 7.636 2,2
Ισπανία 3.686 12.974 9.288 3,5
Ελλάδα 930 2.588 1.658 2,2

Εκτός από τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια επένδυση, η μελέτη σκιαγραφεί πολλά από τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που παρέχει η συνδεσιμότητα 5G. Η ασφάλεια των εργαζομένων, το αναβαθμισμένο εργατικό δυναμικό, οι μειωμένες εκπομπές άνθρακα και η μειωμένη χρήση ενέργειας, η μείωση της έντονης χρήσης φυσικών πόρων στην παραγωγή, η κοινωνική ενσωμάτωση, ακόμη ακόμη και η ασφάλεια εισαγωγών/εξαγωγών αναδεικνύονται ως συμπληρωματικά οφέλη.

“Είναι ξεκάθαρο πως το 5G πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα οικοδομηθούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας,” συνέχισε ο Chourbaji. “Tα οφέλη και τα κέρδη είναι πλέον ξεκάθαρα, και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Μόνο αν εργαστούμε όλοι μαζί, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και διαβουλεύσεις, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε πλήρως αυτά τα οφέλη. ”

close menu