Οικονομία

Έρχεται το νέο Taxis με ριζικές αλλαγές μετά από 26 χρόνια λειτουργίας

Το έργο «Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS - TAXISNET- ELENXIS)» συνολικού ύψους 131,589 εκατ. ευρώ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης

Αναβαθμίζεται μετά από 26 χρόνια λειτουργίας το TAXIS, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στο σύστημα, όπως επίσης και στα πληροφοριακά συστήματα Taxisnet και Elenxis με στόχο:

Κύριοι στόχοι της αναβάθμισης είναι ο επιχειρησιακός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ, η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, η μείωση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωσης και, σαν αποτέλεσμα, η βελτιστοποίηση της απόδοσης ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων, η βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών και η  αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της ΑΑΔΕ.

Το έργο «Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS – TAXISNET- ELENXIS)» συνολικού ύψους 131,589 εκατ. ευρώ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού θέτοντας σε διαβούλευση έως 21/9/2023 το σχέδιο της νέας σύμβασης.

Ειδικότερα, η σχετική σύμβαση προβλέπει:

– Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογούμενου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και από «άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων τους. Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

– Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες

– Θα ενισχυθεί η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

– Η αρχή «μόνον άπαξ» σύμφωνα με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις θα εισάγουν μόνο μια φορά τα στοιχεία τους στις συναλλαγές τους, θα επεκταθεί, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλο το δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.

– Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο.

– Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου, και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές

– Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση παρέχοντας ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων ενώ μέσω αναδιοργάνωσης, θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.

– Θα υιοθετηθούν από τη διεθνή πρακτική έτοιμα πακέτα λογισμικού, υπαγορεύοντας τον ανασχεδιασμό ή και τον εκ νέου σχεδιασμό νέων επιχειρησιακών λειτουργικών διαδικασιών. Επίσης θα αξιοποιηθούν δυνατότητες πακέτων και εργαλείων για την αυτοματοποιημένη και ταχεία επέκταση υφισταμένων και τη διάθεση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

close menu