Πληροφορική

Εναρμονισμένοι με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξ αποστάσεως εργασία οι Έλληνες εργαζόμενοι σύμφωνα με έρευνα της KPMG

H KPMG πραγματοποίησε έρευνα με τίτλο «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19», η οποία διεξήχθη από το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν απάντηση στη συγκυρία εμφάνισης του COVID-19 και τη συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής του, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας όλων των πολιτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας σε σχέση με την εξ αποστάσεως εργασίας, την εκ περιτροπής εργασία, ή την ανάγκη της καθημερινής τους παρουσίας τους στους χώρους εργασίας.

Η πλειονότητα των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κατά βάση κατέχουν στελεχιακές θέσεις διαφόρων επιπέδων. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν να υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι τα θετικά και τα αρνητικά και δεν επηρεάζονται σημαντικά από ηλικία, φύλλο, διοικητικό επίπεδο, μέγεθος της εταιρείας, κλάδο, ή το εάν αφορούν Ελληνική ή πολυεθνική εταιρεία.

COVID19_ECBR

Νέες συνθήκες εργασίας

 • Το 95% του συνόλου του δείγματος απάντησαν θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα εφαρμογής των μέτρων από τις εταιρείες τους για την αντιμετώπιση της κρίσης από τη νόσο COVID-19.
 • Το 88% των εργαζομένων που δουλεύουν από το σπίτι, αξιολογούν ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία.
 • Το 81% των εργαζομένων έχει ήδη προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εργασία, ενώ μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη μορφή εργασίας.

Καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας

 • Το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει θετική ή πολύ θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας ως παροχή εταιρείας ή επιλογή μορφής εργασίας.
 • Η θετική αποδοχή φτάνει το 76% στις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων έως 30 ετών, ενώ προοδευτικά μειώνεται έως το 56% για τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών.
 • Συγκρίνοντας τα διάφορα επίπεδα θέσεων των εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες και οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών διατηρούν μια πιο συντηρητική θετική στάση (62%) ενώ τα μη διοικητικά στελέχη την πιο θετική (75%).

Βέλτιστες πρακτικές

 • Το 92% των εργαζομένων που έλαβαν μεγάλη ή πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη δηλώνει ότι η εικόνα για την εταιρεία τους επηρεάστηκε θετικά.
 • Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν υποστηριχθεί ψυχολογικά και κοινωνικά από την εταιρεία τους αυτή τη περίοδο, είναι λιγότερο ανήσυχοι για τα οικονομικά τους και την αλλαγή στο βιοτικό τους επίπεδο σε σχέση με όσους δεν έχουν υποστηριχθεί, με το επίπεδο της ανησυχίας τους να κυμαίνεται μεταξύ 38%- 6% ανάλογα το βαθμό υποστήριξης που έλαβαν.

Ανησυχίες και προβληματισμοί

 • Η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης (59%) και η έλλειψη αλλαγής παραστάσεων (57%) είναι αυτά που δυσκολεύουν περισσότερο τους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία.
 • Το 57% των μη διευθυντικών στελεχών προβληματίζονται για αλλαγή στην οικονομική τους κατάσταση και το βιοτικό τους επίπεδο, τον ίδιο προβληματισμό τον έχει μόνο το 48% των κατόχων μη διοικητικών θέσεων.
 • Το 72% των κατόχων διευθυντικών θέσεων προβληματίζονται για την παγκόσμια οικονομία, στους εργαζόμενους που δεν έχουν διοικητικές ευθύνες το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 61% των εργαζομένων που δεν έχουν διοικητική θέση εργασίας

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι εμφανίζονται έτοιμοι να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Είναι έτοιμοι να συνεργάζονται ηλεκτρονικά το ίδιο αποτελεσματικά όπως και δια ζώσης, η μέτρηση του αποτελέσματος και η εξασφάλιση του ιδίου επιπέδου παραγωγικότητας, θα είναι μία από τις προκλήσεις για τις εταιρείες και τις διοικήσεις αυτών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που τόσα χρόνια αποτελεί το ζητούμενο για πολλές εταιρείες, επηρεάζεται θετικά από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας της νόσου COVID-19.

Η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG με αφορμή τα ευρήματα του Βαρόμετρου δήλωσε «Η πλειοψηφία των εργαζομένων προσαρμόστηκε γρήγορα στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτό τον τρόπο εργασίας. Διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί και διαρκώς εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια συμβάλουν σημαντικά στην εδραίωση της εξ’ αποστάσεως εργασίας, εν τούτοις το τηλέφωνο και το email, παραμένουν τα πιο δημοφιλή μέσα επικοινωνίας. Η εξ αποστάσεως εργασίας αναδεικνύεται ως τρόπος εργασίας ευρείας αποδοχής και είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει και μετά την COVID-19 εποχή.»

Η έρευνα αυτή αποτελεί το πρώτο μέρος της έρευνας-βαρόμετρου, η οποία έχει ως στόχο την διερεύνηση και κατανόηση των προκλήσεων που δημιούργησε στους εργαζομένους τόσο η εξ αποστάσεως εργασία, όσο και οι ευρύτερες αλλαγές που επέφερε ο COVID-19 στις συνθήκες εργασίας τους. Το δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 4/5-10/5 και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για όσο οι συνθήκες θα το απαιτούν, ώστε να αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 30/3/2020-5/4/2020 και αφορούσε την ελληνική επικράτεια. Αναλύθηκαν 1.051 έγκυρα ερωτηματολόγια, από το σύνολο αυτών το 54% είναι άντρες και το 46% γυναίκες. Από 21-30 ετών είναι το 11% του δείγματος, 31-40 ετών το 23%, 41-50 το 37%, 51-60 το 23%, ενώ τέλος άνω των 60 το 6%. Ενώ, το διοικητικό επίπεδο θέσης διαμορφώνεται ως εξής : 12% Γενικοί Διευθυντές/ Ιδιοκτήτες, 29% Επικεφαλής τομέα/ τμήματος, 24% Μεσαία Διοικητικά Στελέχη, 12% Μη Διοικητικά Στελέχη, 9% Προϊστάμενοι, 13% Υπάλληλοι Γραφείου. Τέλος, το 21% των συμμετεχόντων εργάζεται σε εταιρείες που απασχολούν έως 50 εργαζομένους, το 15% σε εταιρείες με εργαζόμενους από 51-100, το 30% αυτών απασχολούν από 101-500, το 19% από 501-1500 και το 15% απασχολούν πάνω από 1 500 εργαζομένους.

Μπείτε στο link για να δείτε ολοκληρωμένα την έρευνα.

Μένουμε σπίτι, μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε! Μένουμε ασφαλείς!

close menu