Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ λόγω αναβάθμισης

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην αναβάθμιση των υποσυστημάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» και στην μετάπτωσή τους στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).

Στόχος των εργασιών είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης σε νέες υποδομές που θα προσφέρουν αξιόπιστο και αποδοτικότερο περιβάλλον λειτουργίας, εξασφαλίζοντας ανάμεσα σε άλλα βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών και των Οικονομικών Φορέων.
Προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες μετάπτωσης, τα εν λόγω συστήματα θα τεθούν εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 25-02-2022 και ώρα 15:00. Η παραγωγική λειτουργία τους στις υποδομές G-Cloud αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 01-03-2022 και ώρα 18.00.

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) είναι το εθνικό σύστημα καταχώρισης και ανάρτησης των πράξεων δημοσιότητας και διαφάνειας των Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων του συνόλου των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων της χώρας. Σε καθημερινή βάση καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ περισσότερες από 11.000 πράξεις ενώ για το έτος 2021 οι σχετικές συνολικές αναρτήσεις πράξεων ανήλθαν σε περισσότερες από 1.850.000.

Το σύστημα Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρει υπηρεσίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, όσον αφορά τις απαιτήσεις ή/και τα προσχέδια διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ανάρτηση, αναζήτηση και σχολιασμός), που πραγματοποιείται μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών και τρίτων, πρωτίστως των Οικονομικών Φορέων, με στόχους την έρευνα αγοράς και την αντικειμενική διαμόρφωση απαιτήσεων και όρων των διακηρύξεων. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.400 Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

close menu