Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση από την INTRALOT της «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Ε.»

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την INTRALOT της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του ν. 4601/2019 και του ν. 4172/2013, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2023, δυνάμει της υπ’αριθ. 3243554ΑΠ/15-03-2024 (ΑΔΑ:9ΘΠΕ46ΝΛΣΞ-2ΧΧ) απόφασης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εταιρειών, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 15/03/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4059228.

close menu