Έργα - Εγκαταστάσεις

e-ΕΦΚΑ και ανάδοχοι υπέγραψαν την σύμβαση για την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας

Η κοινοπραξία των εταιρειών Netcompany-Intrasoft, Uni Systems και Inform υπέγραψαν την σύμβαση του έργου “ψηφιοποίηση ασφαλιστικής ιστορίας του e -ΕΦΚΑ και υποστήριξης του συστήματος απονομής σύνταξης”. Η ανάθεση των επιμέρους συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία -πλαίσιο («εκτελεστικές συμβάσεις) θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης (και με προσέγγιση «rotation») των συμμετεχόντων. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων πρώην φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, με κύριο στόχο την επιτάχυνση απονομής σύνταξης σε ασφαλισμένους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα το έργο θα εστιάσει σε χαρτώο αρχείο πρώην φορέων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, όπως π.χ. του τέως ΙΚΑ, του τέως ΟΓΑ και του τέως ΓΛΚ κ.λπ., και δεν έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των συσχετιζόμενων έργων του ΕΣΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Τη σάρωση 42.708.333 σελίδων χαρτώου αρχείου του e-ΕΦΚΑ.
  • Την επεξεργασία των σαρωμένων εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους
  • Την τεκμηρίωση των σαρωμένων εγγράφων με μεταδεδομένα
  • Τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
  • Την επιβεβαίωση της ορθότητας των αυτόματα αναγνωρισμένων δεδομένων ή, σε διαφορετική περίπτωση, τη διόρθωσή τους μέσω καταχώρησης/ πληκτρολόγησης δεδομένων (data entry).
  • Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ψηφιοποίησης.
  • Τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων του έργου.
close menu