Νομοθεσία

Δύο νομοθετικές πράξεις αλλάζουν το ψηφιακό τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές και η πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες ελέγχουν τα "αθέμιτα" πλεονεκτήματα των ψηφιακών πλατφορμών

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Amazon, η Google και το Facebook έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι προφανή αλλά η κυρίαρχη θέση που κατέχουν ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες τους παρέχει συντριπτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, ασκώντας αθέμιτη επιρροή στη δημοκρατία, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην κοινωνία και στην οικονομία. Συχνά καθορίζουν τις μελλοντικές καινοτομίες, τις επιλογές των καταναλωτών και λειτουργούν ως “πυλωροί” μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών του διαδικτύου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας, η ΕΕ επιθυμεί να αναβαθμίσει τους υπάρχοντες κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζοντας το νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και το νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές: επιβλέποντας τις πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών

Σκοπός της νομοθεσίας είναι να εξασφαλίσει ίδιους όρους ανταγωνισμού για όλες τις ψηφιακές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα θέσει ξεκάθαρους κανόνες για τις μεγάλες πλατφόρμες με σκοπό να αποτραπούν οι αθέμιτες πρακτικές προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, όπως η αποτροπή απεγκατάστασης προεγκαταστημένων προγραμμάτων και εφαρμογών από τους χρήστες.

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων θα βελτιωθεί – οι χρήστες μικρών και μεγάλων πλατφορμών θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάζουν μηνύματα ή να κάνουν βιντεοκλήσεις ακόμα κι όταν χρησιμοποιούν διαφορετικές εφαρμογές.

Οι κανόνες στοχεύουν να ενισχύσουν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, βοηθώντας τις μικρότερες και νεοφυείς επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές θα θέσει, επίσης, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών ως «πυλωρών» και θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνες αγοράς, επιτρέποντας την αναθεώρηση των υποχρεώσεων των πλατφορμών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο καθώς και την επιβολή κυρώσεων για τυχόν καταχρηστική συμπεριφορά.

Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: ασφαλής ψηφιακός χώρος

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου για τους χρήστες και τις εταιρείες μέσω της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Η νομοθετική πράξη στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του εμπορίου και της ανταλλαγής παράνομων αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου και των συστημάτων αλγοριθμικών συναλλαγών που ενισχύουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θα δώσει περισσότερο έλεγχο στους χρήστες επί του διαδικτυακού περιεχομένου: οι χρήστες θα μπορούν να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να επιτρέψουν τις στοχευμένες διαφημίσεις και θα ενημερώνονται για τους λόγους για τους οποίους τους προτείνεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία των χρηστών από επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο. Ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θα διασφαλίσει τη ταχύτερη απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου και θα συμβάλει στην εξάλειψη επιβλαβούς περιεχομένου (όπως η διασπορά ψευδών ειδήσεων με πολιτικό περιεχόμενο), θεσπίζοντας καλύτερους κανόνες για τον έλεγχο του περιεχομένου και την προστασία της ελευθερίας του λόγου. Οι χρήστες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και θα μπορούν να θέτουν υπό αμφισβήτηση την αφαίρεση περιεχομένου από τις πλατφόρμες.

Ο νόμος θα περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται διαδικτυακά ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων ασφαλείας που έχει θέσει η ΕΕ. Οι χρήστες θα γνωρίζουν τους προμηθευτές των προϊόντων που αγοράζουν μέσω διαδικτύου.

Επόμενα βήματα

Στις 24 Μαρτίου, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με το νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το κείμενο του νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

close menu