Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Δημοσιεύτηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 ύψους 943 εκατ. ευρώ

Δημοσίευση του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Προγράμματος

Η ΕΥΔ ΠΨηΜετ δημοσιεύει το εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2021-2027 (Απόφαση C(2022) 4452 final / 1.7.2022).

Το ΠΨηΜετ 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, συμβάλλει στο όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα, μέσω:

  • Της παροχής καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες,
  • Της διασφάλισης της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, και της περαιτέρω ενίσχυσης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr,
  • Της ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • Της ανάπτυξης υποδομών νέφους κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας και φιλικών προς το περιβάλλον,
  • Της επέκτασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης,
  • Της ολοκλήρωσης του Δικτύου Δημόσιου Τομέα,
  • Της εξασφάλισης συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών,
  • Της κάλυψης των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής,
  • Της ενίσχυσης της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων και της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Ο Προϋπολογισμός του ΠΨηΜετ 2021-2027 ανέρχεται σε 943.004.309 € (δημόσια δαπάνη).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

close menu