Ψηφιακή Στρατηγική

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός 12 εκατ. € για έργο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από την ΚτΠ ΑΕ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης». Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και συγκεκριμένα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ενώ ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, η οποία θα είναι η αναθέτουσα αρχή. To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 12.007.500 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 24 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο από τα τέσσερα έργα που προκηρύσσεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από  αυτά που περιλάμβανε η πρόσφατα υπογεγραμμένη Προγραμματική Συμφωνία, μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, προϋπολογισμού 55 εκατ. €.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ) με 103 νέους, που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας για τη μέτρηση, την καταγραφή και την επεξεργασία, σε 24ωρη βάση μετεωρολογικών δεδομένων.
  • Την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου σταθμών ανώτερης ατμοσφαίρας με Αυτόματα Συστήματα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ) για τη μέτρηση, καταγραφή και επεξεργασία, μετεωρολογικών δεδομένων ανώτερης ατμόσφαιρας.
  • Την αναβάθμιση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος της ΕΜΥ για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διαχείριση των μετεωρολογικών πληροφοριών του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών.
  • Τη δημιουργία υποδομής για γρήγορη και αξιόπιστη διακίνηση και διάθεση κάθε τύπου μετεωρολογικής πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και μεθόδους επικοινωνίας.
  • Την παραγωγή και διάθεση μέσω Portal, διαδικτύου και τεχνολογιών επικοινωνίας (δίκτυο κινητής & σταθερής τηλεφωνίας) δεδομένων πραγματικού χρόνου (real time) από τους Σταθμούς, προγνώσεις καιρού, καθώς και Κλιματικών – περιβαντολλογικών μετεωρολογικών προϊόντων, προς κάθε ενδιαφερόμενο (Επιχειρησιακούς ή ερευνητικούς φορείς, συνεργαζόμενους κρατικούς φορείς, διεθνείς Οργανισμούς καθώς και στο ευρύ κοινό, κ.λπ.)

Ο εξοπλισμός που διαθέτει σήμερα η ΕΜΥ, ως φορέας μετεωρολογικής υποστήριξης της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου, είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνολογικά παρωχημένος και σε ορισμένες περιπτώσεις ανύπαρκτος, υποβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο της Υπηρεσίας και την δυνατότητά της να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα του πολίτη, των επιχειρήσεων και των κρατικών φορέων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, κρίσιμοι παραγωγικοί και αναπτυξιακοί τομείς, όπως η τουριστική βιομηχανία, ο τομέας της ενέργειας, οι μεταφορές και γενικά επιχειρήσεις ή πολίτες που εκτελούν δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους ή εξαρτώνται από τη μετεωρολογική πρόγνωση, επηρεάζονται αρνητικά στην προσπάθειά τους να παρέχουν, ανταγωνιστικά με το διεθνές περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες,  και κατά συνέπεια πλήττονται οικονομικά.

Στόχος όμως του έργου με την υλοποίηση του είναι η παροχή ολοκληρωμένης, ποιοτικής και με ακρίβεια μετεωρολογικής ενημέρωσης σε όλους αυτούς τους παραγωγικούς κι αναπτυξιακούς τομείς, σε φορείς του δημοσίου, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στον απλό πολίτη, με τρόπο φιλικό, μέσω του διαδικτύου ή άλλων σύγχρονων καναλιών πληροφόρησης.

Ωφελούμενοι θα είναι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την μετεωρολογική πληροφορία, πολίτες που έχουν ανάγκη την γνώση της για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους, κρατικοί φορείς και υπηρεσίες που έχουν ως αποστολή τους την μετεωρολογική υποστήριξη τομέων (π.χ αεροναυτιλία), καθώς και φορείς που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Επίσης, με το έργο βελτιώνεται σημαντικά η σχέση κόστους – απόδοσης σε σύγκριση με το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σήμερα, επιφέρει υψηλό λειτουργικό κόστος για 24ωρη βάρδια, ενώ το πλήρες αυτοματοποιημένο δίκτυο που δημιουργείται με το έργο, έχει πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο για την εξυπηρέτηση του συνόλου της κοινωνίας.

Τέλος, το έργο με τη δυνατότητα παροχής ακριβούς και πιστοποιημένης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μετεωρολογικής πληροφορίας σε άμεσο χρόνο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς, ώστε να πολλαπλασιαστεί το όφελος του.

close menu