Ψηφιακή Στρατηγική

Σε δημόσια διαβούλευση ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού

Με την υπ’αρ. 501-Β/27.07.2018 Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:

«Μελέτες – Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)» ως υποέργο 1 της πράξης: «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την Άσκηση Διαστημικής Πολιτικής της χώρας» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με κωδ. MIS: 5007850, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Tο έργο αφορά στον επιχειρησιακό, οικονομοτεχνικό και οργανωτικό σχεδιασμό της εταιρείας ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4508/2017 και την ΥΑ 740/14.03.2018 (ΦΕΚ 882Β).

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του σχεδίου τεύχους διακήρυξης.

Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μόνο στον

ιστότοπο:  www.eprocurement.gov.gr

Αριθμός Διαβούλευσης: 18DIAB000003457

Ημερομηνία λήξης:  10/08/2018

Tο σχέδιο τεύχους διακήρυξης που τίθεται σε διαβούλευση είναι διαθέσιμο εδώ.

close menu