Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων από την ΑΑΔΕ

Στην υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων προχώρησε η ΑΑΔΕ. Το έργο ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, προϋπολογισμού 800 χιλ. ευρώ βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και παροχή εγγύησης «καλής λειτουργίας» ενός νέου, ολοκληρωμένου ΣΗΔΕ, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου με τον τίτλο «Livelink», για το σύνολο των διακινούμενων εγγράφων της ΑΑΔΕ, με στόχο την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής.

Επιπρόσθετα, αντικείμενο του Έργου αποτελεί:

  •  η καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών και φυσικών διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε. με στόχο την παροχή υπηρεσιών αυτοματοποιημένης διαχείρισης εγγράφων και τη δημιουργία ψηφιακών ροών οι οποίες να λειτουργούν με τυποποιημένο τρόπο και με  προκαθορισμένες ακολουθίες ενεργειών διακίνησης και επεξεργασίας.
  • ο προσδιορισμός και η εισαγωγή βέλτιστων διαδικασιών διαχείρισης και οργάνωσης ροών εγγράφων και υποθέσεων μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης του νέου Σ.Η.Δ.Ε.,
  • η ανάπτυξη αξιόπιστης, αποδοτικής και ασφαλούς διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα διακίνησης εγγράφων της Α.Α.Δ.Ε. και τρίτων φορέων του Δημοσίου,
  • η μετάπτωση δεδομένων από το υφιστάμενο Σ.Η.Δ.Ε. της Αρχής (“Livelink”) στο νέο Σ.Η.Δ.Ε.,
  • η παροχή περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των υπηρεσιών του νέου Σ.Η.Δ.Ε.,
  • η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, παραγωγικής λειτουργίας και περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου,
  • η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εγχειριδίων χρήσης για τους χρήστες του νέου Σ.Η.Δ.Ε.,
  • η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και την επιμέρους αναβάθμισή του, ως δυνατότητα προαίρεσης αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας

Σημειώνεται ότι το νέο Σ.Η.Δ.Ε. θα εξυπηρετεί το σύνολο του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. το οποίο συμμετέχει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στον κύκλο ζωής και διακίνησης των πάσης φύσης εγγράφων της Αρχής.

close menu