Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την εξωστρέφεια και την ψηφιοποίηση της γεωργίας από την ΚτΠ

Στην διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την “Εξωστρεφή Γεωργία” και τον “Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Αγροδιατροφικού Τομέα” για λογαριασμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε η Κοινωνία τη Πληροφορίας.

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου διακρίνεται στις ακόλουθες δράσεις:

  • Αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «Easy Agro Expo».  Αφορά στην αναβάθμιση του αμφιστρεφούς Πληροφοριακού συστήματος Easy Agro Expo, το οποίο λειτουργεί, με τη συνεργασία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης gov.gr, ώστε να καταστεί το ολοκληρωμένο εργαλείο της Ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στο χώρο των αγροτικών προϊόντων.
  • Αμφιστρεφές σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει τη λειτουργία του κοινοτικού συστήματος TRACESγια την καταγραφή του συνόλου των εισαγωγών στα αντικείμενα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ. Το σύνολο των εισαγωγών ανά χώρα της Ε.Ε. καταγράφεται υποχρεωτικά στο ενιαίο κοινοτικό σύστημα.
  • Αμφιστρεφές σύστημα Business Intelligence Εισαγωγών  Εξαγωγών. Το υποέργο Β.Ι. θα προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, αφενός για την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και αφετέρου για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξωστρέφειας, προσφέροντας μεγάλο όγκο ανοικτών δεδομένων προς τις εμπορικές επιχειρήσεις.
  • Εξωστρεφές Portal προώθησης Ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων με την αναβάθμιση του Portal Greek Farms. Το υποέργο προβλέπει την ανάπτυξη κεντρικού κυβερνητικού πολύγλωσσου (τουλάχιστον 8 γλώσσες) portal για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφικού χαρακτήρα.
  • Το συνολικό έργο και ιδιαίτερα οι δράσεις προβολής και διαφήμισης μέσω του portal Greek Farms προϋποθέτουν σχεδιασμό και εκτέλεση ψηφιακής ενημερωτικής καμπάνιας, ώστε το περιεχόμενο του portal να γίνει γνωστό και να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα το σήμα Greek Farms, τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά. Για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μελέτη marketing και ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση του διαφημιστικού πλάνου με τη μορφή Social & Digital Marketing.
  • Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας που θα προταθεί θα περιλαμβάνει συνολικά τις στοχευμένες και εξειδικευμένες ενέργειες δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν και τον χρονισμό τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του Έργου «Εξωστρεφής Γεωργία».
close menu