Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 9,7 εκατ. ευρώ για Κέντρο Βιομετρικών Δεδομένων του υπ. Μετανάστευσης

Στην διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την δημιουργία “Κέντρου Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων” για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων, εκ των οποίων τα τρία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και το τέταρτο στη Θεσσαλονίκη, και συνίσταται στην εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, στον εξοπλισμό και στη στελέχωση αυτών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αντιμετωπίζουν μεγάλο όγκο αιτημάτων έκδοσης ή ανανέωσης αδειών διαμονής από Πολίτες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ).

Το Έργο αποτελείται από τις ακόλουθες διακριτές αλλά και αλληλεξαρτώμενες Δράσεις :

Α. Εύρεση, εκμίσθωση και διαμόρφωση κατάλληλων κτιριακών χώρων προκειμένου να λειτουργήσουν ως Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων, στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

  1. Δήμου Αθηναίων ή όμορων αυτού δήμων, προς εξυπηρέτηση ΔΑΜ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,
  2. Ανατολικής Αττικής, προς εξυπηρέτηση ΔΑΜ Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής,
  3. Πειραιώς, προς εξυπηρέτηση ΔΑΜ Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων,
  4. Θεσσαλονίκης, προς εξυπηρέτηση της ΔΑΜ Θεσσαλονίκης.

Τα ανωτέρω Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων θα εξυπηρετούν και την υπηρεσία μίας στάσης  Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλου του απαραίτητου πληροφοριακού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού λήψης βιομετρικών δεδομένων και εξοπλισμού γραφείου για τη δημιουργία και πλήρωση είκοσι (20)  θέσεων εργασίας στο Κέντρο Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων εξυπηρέτησης ΔΑΜ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής  και δέκα (10) θέσεων σε καθένα από τα λοιπά Κέντρα Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9,684 εκατ. ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

close menu