Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διαγωνισμός 5 εκατ. ευρώ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του υπ. Εξωτερικών

Στην διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών” προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου σε έναν Οργανισμό, δηλαδή η διασύνδεση των στόχων του με τους πόρους του, είναι αναμφισβήτητα μεγάλης σημασίας και εφόσον εφαρμοστεί από το ΥΠΕΞ, μπορεί να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη προβολή του έργου του και στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων του, μέσω της στοχευμένης ευθυγράμμισής τους με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δημιουργεί για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο ενιαίες διαδικασίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΣΕΣ), εκμεταλλευόμενο τα θετικά σημεία και την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τις διάφορες ετήσιες στρατηγικές και από άλλα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΞ, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου κλπ.

Προϋπόθεση επιτυχημένης εφαρμογής είναι:

  • η ενεργός συμμετοχή όλων των Δομών του ΥΠΕΞ στη διαμόρφωση των επιδιωκόμενων στόχων, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα “κυριότητας” (ownership) επί αυτών και κατά συνέπεια, να καταστεί ευκολότερη η συστηματική ευθυγράμμιση των Δράσεων και Ενεργειών της καθημερινής λειτουργίας των δομών, με αυτούς και
  • η ολοκληρωμένη κατανόηση των διαστάσεων του ΣΕΣ, δηλαδή των εννοιών του (Όραμα – Αποστολή – Αξίες – Στρατηγικοί Άξονες – Στρατηγικοί Στόχοι – Δράσεις – Ενέργειες – Δείκτες Απόδοσης), για όλο το φάσμα των διεργασιών που θα περιλαμβάνει και για τους ρόλους κάθε συμμετέχοντα σε αυτές.

Το αντικείμενο του έργου «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών» συνοπτικά αποτελείται από μια σειρά δράσεων, ως εξής:

Α.  Εκπόνηση Σειράς Μελετών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η αναλυτική καταγραφή και ο  λεπτομερής ανασχεδιασμός του υφιστάμενου τρόπου υλοποίησης του ΣΕΣ συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, των διαδικασιών και των οργανωτικών μονάδων που συμμετέχουν κατά την υλοποίηση. Για τους σκοπούς του (ανα)σχεδιασμού και της εφαρμογής Διοίκησης Ποιότητας στην εφαρμογή του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει μια σειρά (συμπληρωματικών) μελετών που αναδεικνύουν όλες τις όψεις του

Β.  Διαδικτυακή (webbased) Πλατφόρμα Ροής Εργασιών, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Αναφορών του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Διαδικτυακή (web-based) Πλατφόρμα Ροής Εργασιών, διαχείρισης εγγράφων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να υποστηρίζει, με ασφάλεια και λειτουργικότητα, το πλέγμα της ογκώδους, συστηματικής, πολύπλευρης και σύνθετης σε περιεχόμενο επικοινωνίας μεταξύ των Δομών και της ΔΣΕΣ.

Γ.   Προμήθεια του Απαραίτητου Εξοπλισμού (hardware)  και Λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων.

Για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα απαιτηθεί υλικό, άδειες λογισμικού και επεκτάσεις της λειτουργίας για να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

close menu