Ψηφιακή Στρατηγική

Διαγωνισμός 310 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση υποθηκοφυλακίων από το Κτηματολόγιο

Η Ελληνική Κτηματολόγιο προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση της συμφωνίας – πλαισίου για τη ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης αρχείων του δημοσίου, προϋπολογισμού, μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης, 310 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, στο οποίο, μέσω διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόμενοι πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.α.). Αρχεία από 390 υποθηκοφυλακεία σε όλη τη χώρα Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία των 390 υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών για το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. Υπολογίζεται ότι θα ψηφιοποιηθούν περίπου 600.000.000 σελίδες.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα µπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με έως 4 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια.

Δημόσια διοίκηση

close menu