Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 14,3 εκατ. ευρώ για την Υποστήριξη Συμμόρφωσης GDPR από την ΚτΠ

Στην διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation), προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη φορέων του δημοσίου στη συμμόρφωση τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation).

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε δικαιούχους φορείς (ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντρική Κυβέρνηση – Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Eπιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και εποπτευόμενοι φορείς αυτών, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσια Νοσοκομεία / Υγειονομικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες), ανάλογα με το μέγεθός τους και το βαθμό προετοιμασίας τους για τη συμμόρφωσή τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation).

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς  Πόρους.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης συμμόρφωσής με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία ων Προσωπικών Δεδομένων GDPR ανά κατηγορία δικαιούχου φορέα και ανάλογα με το βαθμό προετοιμασίας τους, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

Ο Προϋπολογισμός του Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της συμφωνία – πλαίσιο ανέρχεται σε 14,26 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2.760.000,00.

close menu