Ψηφιακή Στρατηγική

Dentist Pass: Με ψηφιακή κάρτα και προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ για παιδιά από 7 έως 12 ετών

Με την έκδοση μίας ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (dentist pass), στην οποία θα πιστωθεί το ποσό των 40 ευρώ ανά παιδί, θα μπορούν να ωφεληθούν οι δικαιούχοι της προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης τους προγράμματος, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει για περισσότερο από πέντε μήνες.

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, θα λάβει στο λογαριασμό του το ποσό ενίσχυσης. Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο δικαιούχος της ενίσχυσης.

Στο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οδοντίατροι/ορθοδοντικοί που διαθέτουν τερματικό σημείο πώλησης (POS) καταχωρημένο στους κωδικούς κατηγορίας εμπόρων (MCC-8021 για Οδοντίατρους και Ορθοδοντικούς).

Για την υλοποίηση της δράσης θα αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πόροι συνολικού ύψους 29.816.086,00 ευρώ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ «στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας προληπτικής οδοντιατρικής».

Έκδοση και χρήση της ψηφιακής κάρτας
Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου ή των ωφελούμενων παιδιού/ων και έως του ανωτέρω ποσού. Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους δικαιούχους για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για τους οποίους είχε αρχικά εκδοθεί και προορίζεται. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό, όπως ενδεικτικά η αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμόζονται ηλεκτρονικοί ή φυσικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την επαλήθευση τήρησης των ανωτέρω περιορισμών. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού, διαπιστωθεί η μη τήρηση των ανωτέρω περιορισμών, θα μπορεί να ανακληθεί η αρχική χρηματοδότηση και να αναζητηθεί εντόκως το ποσό της επιχορήγησης που τυχόν έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η κάρτα εκδίδεται ειδικά γι΄ αυτό το σκοπό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό και θα παραμένει σε ισχύ για έξι ημερολογιακούς μήνες, επιπλέον του μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

Η διαδικασία της αίτησης

Ο δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος (Η.Π.Π.), η οποία είναι πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και η αίτηση αυτή να εγκριθεί. Για το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος πρέπει να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή/και ΑΜΚΑ/ ΠΑΑΥΠΑ και προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Δικαιούχοι που δε διαθέτουν ενεργούς προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέσω της Η.Π.Π. για άλλο λόγο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω Κ.Ε.Π.

Για κάθε παιδί-ωφελούμενο είναι δυνατή η έγκριση μόνο μίας αίτησης. Για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των ωφελούμενων και δικαιούχων που υποβάλλουν για λογαριασμό των πρώτων την αίτηση, θα ελέγχεται κατ’ ελάχιστον η κάλυψη των ακόλουθων επιμέρους προϋποθέσεων:

  • η επιβεβαίωση του έτους γέννησης του ωφελούμενου,
  • η επιβεβαίωση της ιδιότητας του αιτούντος ενήλικου φυσικού προσώπου (δικαιούχου) ως ασκούντος την γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή επιτροπεία του ωφελούμενου παιδιού, ή ως παρέχοντος την ασφαλιστική του κάλυψη,
  • η ύπαρξη Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Όπου είναι δυνατό, τα στοιχεία αυτά θα αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα. Όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, θα μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση η επισύναψη/προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων ή/και συμπλήρωση των αρχικών δηλώσεων από την πλευρά του αιτούντος.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η αίτηση θα απορρίπτεται, ο δε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.

close menu