Τηλεπικοινωνίες

Δάνειο ύψους 27 εκατ. ευρώ στην Forthnet από την United για κεφάλαιο κίνησης

Δάνειο ύψους 27 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης προσφέρει η United στη Forthnet, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Το δάνειο έρχεται σε μία καθοριστική περίοδο για τον τέταρτο “παίκτη” της κινητής τηλεφωνίας, καθώς η συγκεκριμένη αγορά έχει αυξημένες απαιτήσεις και δαπάνες.

Παρατηρητές της αγοράς τηλεπικοινωνιών τονίζουν πως η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την στρατηγική της United/BC Partners να επενδύσει συστηματικά στην Forthnet και να την καταστήσει έναν ισχυρό πόλο στην ελληνική αγορά ψηφιακών επικοινωνιών, πρώτο “παίκτη” στην αγορά ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Forthnet ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 30.10.2020 απόφασή του, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του για τη σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα για την έκδοση κοινού ανακυκλούμενού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικής ονομαστικής αξίας έως και 27 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο NewCo United Group Hellas S.A.R.L., με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet Media Α.Ε. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του ΚΟΔ, που ενσωματώνει και τη Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου NewCo United Group Hellas S.A.R.L.

To Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας, και γενικώς για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Η διάρκεια του ΚΟΔ θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και το επιτόκιο θα είναι 4% ετησίως.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, ελήφθη με βάση την από 30.10.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα “Αξιολόγηση της σύναψης σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρϋρου 101 του Ν. 4548/2018” (συνημμένη) και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

close menu