Χρηματοδοτήσεις

Business Innovation Greece: 13 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα ¨Business Innovation Greece" ανακοινώνει τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants ανακοινώνει τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT). Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκ. ευρώ. Διαχειριστής του Προγράμματος Business Innovation Greece, συνολικού ύψους 21,5εκ ευρώ, είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

 Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece είναι ένα από τα εννέα προγράμματα των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ΕΟΧ) που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, μέσω των EEA Grants, ανέρχεται σε 116,7 εκ ευρώ για την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο (2014 – 2021).

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα Business Innovation Greece

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece προσφέρει οικονομική υποστήριξη (επιχορηγήσεις) για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας τεχνολογίας, καινούργια για την επιχείρηση) ή να υλοποιηθούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες να στοχεύουν στην τελειοποίηση μίας καινοτόμου τεχνολογίας ή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας και την εισαγωγή τους στην αγορά.

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση για ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά τους σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο (κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους).

Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση;

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000€ έως και 1.500.000€ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο. Να σημειωθεί ότι μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση.

Η χρηματοδότηση από τον οργανισμό Innovation Norway μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.

Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Οι προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση θα πρέπει να εντάσσονται στους κάτωθι τρεις τομείς:

  1. στον τομέα της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, όπου προκρίνονται δράσεις όπως η ανάπτυξη βελτιωμένων πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και η υιοθέτηση (μέσω των απαραίτητων επενδύσεων) μίας πιο φιλικής προς το περιβάλλον διαδικασίας παραγωγής. Τέτοιες δράσεις δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πετρελαίου αλλά και μέσω της χρηστής διαχείρισης των πρώτων υλών.
  1. στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, όπου υποστηρίζεται η ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτιλιακό τομέα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την επένδυση σε θαλάσσιες υπερδομές, στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, στη μπλε βιοτεχνολογία και λύσεις γαλάζιας ενέργειας (αποκλείοντας ωστόσο την παραγωγή ενέργειας), σε καινοτόμες τεχνολογίες για την παροχή νερού και σε λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων θαλάσσης – ιδιαίτερα των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στους ωκεανούς.
  1. στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), στο πλαίσιο του οποίου το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης ή εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων ICT, τα οποία θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών / εργαλείων ICT (νέα στην αγορά) ή την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων ICT (αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση), που υπάρχουν μεν στην αγορά αλλά είναι νέες για την επιχείρηση, με στόχο την μελλοντική της ανάπτυξη.

Ήδη 16 καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων έχουν εγκριθεί και θα λάβουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Business Innovation Greece.

Με αφορμή την ανακοίνωση της δεύτερης ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων από ελληνικές επιχειρήσεις, ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Frode Overland Andersen σημειώνει: «Είμαι ιδιαιτέρως ευχαριστημένος με τα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος Business Innovation Greece. Μέσω του Προγράμματος θα διανεμηθούν συνολικά 21.5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της καινοτομίας αλλά και της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης αλλά και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι τρεις αυτοί τομείς είναι καίριοι για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας, και αποτελούν τομείς στους οποίους η Νορβηγία μπορεί να συνεισφέρει με τεχνογνωσία και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Η Anne Lise Rognlidalen, Διευθύντρια Προγράμματος Business Innovation Greece, επισημαίνει σχετικά: «Η καινοτομία είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece έρχεται να καλύψει ενδεχόμενο χρηματοδοτικό κενό ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα έργο που ήδη βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας και του σχεδιασμού, καθώς και να καλύψει την απαιτούμενη επένδυση για την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, που θα καταστήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σύγχρονες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Είμαστε ευτυχείς που ήδη συνεργαζόμαστε με 16 ελληνικές επιχειρήσεις και 6 νορβηγικές εταιρίες, ως εταίρους των έργων που ήδη έχουν επιλεγεί, και φιλοδοξούμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις Δωρήτριες Χώρες, με τη νέα ανοιχτή πρόσκληση που ανακοινώνουμε σήμερα».

Η κα. Αθηνά Χατζηπέτρου, Προέδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υπογραμμίζει: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), ως Τράπεζα Ανάπτυξης της χώρας και Εθνικός Συνεργάτης του Innovation Norway, θα στηρίξει με υπερηφάνεια το «Business Innovation Greece» που θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων,  παρέχοντας χρηματοδότηση σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης Καινοτομίας & Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Η Τράπεζα θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση της  οικονομικής  στήριξης  των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να  υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα, παρέχοντάς τους  συνοδευτικές  επιλογές χρηματοδότησης  (δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδότηση), μέσω των  μελλοντικών προγραμμάτων της.»

close menu