Τηλεπικοινωνίες

Αποφάσεις μέχρι τα τέλη του έτους για την παραμονή ή όχι του Μιχάλη Τσαμάζ στο τιμόνι του ΟΤΕ

Ερωτηθείς και για το θέμα της πώλησης της Telekom Romania Mobile, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη στο θέμα

Μέχρι το τέλος του χρόνου πρόκειται να κριθεί από την Deutsche Telekom η παραμονή ή όχι του Μιχάλη Τσαμάζ στο τιμόνι του ΟΤΕ. Την απάντηση αυτή έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θητεία του κ. Τσαμάζ λήγει τυπικά το 2024, ο γερμανικός όμιλος είθισται ωστόσο να αποφασίζει και ανακοινώνει νωρίτερα σχετικές αποφάσεις.

Ερωτηθείς και για το θέμα της πώλησης της Telekom Romania Mobile, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη στο θέμα σε σχέση με όσα έχουν ανακοινωθεί έως τώρα. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του  ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία, ο οποίος ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εξαγορά της εταιρείας.

Αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενέκριναν – μεταξύ άλλων την ακύρωση περίπου 8.245.534 ίδιων μετοχών και το νέο πρόγραμμα επαναγοράς ίδιων μετοχών της εταιρείας.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

  • Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
  • Την ακύρωση οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (8.245.534) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 23.334.861,22), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
  • Την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επίσης, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευθούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

close menu