Υποδομές

Αναβάθμιση των υποδομών G-Cloud την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣ-ΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά σε μετάπτωση και περαιτέρω αναβάθμιση μέρους της δικτυακής υποδομής ασφαλείας και υποδομής κατανομής φορτίου του G–Cloud.

Η αναβάθμιση αφορά αντικατάσταση ενός από τα firewall cluster της υποδομής του G–Cloud και μετάπτωση σε νέο load balancer cluster μέρους της υποδομής του G–Cloud. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 07:00 με διάρκεια 45 λεπτά, κατά την οποία τα επηρεαζόμενα πληροφορικά συστήματα δεν θα είναι διαθέσιμα.

Αναλυτικότερα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δικτυακά προσβάσιμες οι επηρεαζόμενες φιλοξενούμενες υποδομές και κατ’ επέκταση δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρεχόμενες από αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, των φιλοξενούμενων πληροφορικών συστημάτων με τους κάτωθι κωδικούς έργων:
K000-K008, K010-K017, K019-K064, K066-K070, K072-K075, K077-K107, K109-K122, K125-K128, K130-K134, K136-K141, K149, K158

Θα ακολουθήσει περίοδος αξιολόγησης της νέας εγκατάστασης και παράλληλα θα αξιοποιείται/αξιολογείται κάθε πληροφορία από τους φορείς των οποίων τα πληροφορικά συστήματα επηρεάζονται, ως προς τυχόν προβλήματα και εφόσον εκτιμηθεί ότι υπάρχουν ουσιώδη προβλήματα υλοποίησης δύναται να γίνει επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση με αντιστροφή των βημάτων της μετάπτωσης.

Επισημαίνεται ότι τυχόν προβλήματα των φιλοξενούμενων συστημάτων που προκληθούν από την μη ύπαρξη δικτύου κατά την εκτέλεση των βημάτων της μετάπτωσης, όπως επανεκκίνηση κάποιων services των πληροφοριακών συστημάτων ή την προληπτική απενεργοποίηση υπηρεσιών των φιλοξενούμενων συστημάτων και ενεργοποίηση αυτών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, είναι στην αποκλειστική κρίση και αρμοδιότητα των φιλοξενούμενων φορέων. Οι φορείς των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζονται από τις εργασίες, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ενημέρωση των τελικών χρηστών τους, για την μη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στην ηλεκτρονική δ/νση: [email protected] και στο τηλέφωνο 210-4803120 & 2104803161.

close menu