Υπηρεσίες

Αίτημα της Homo Digitalis προς την ΑΠΔΠΧ για έρευνα της σύμβασης μεταξύ Palantir και Ελληνικής Κυβέρνησης

Η Homo Digitalis με αίτημά της προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, επιζητά την άσκηση των εξουσιών έρευνας της ΑΠΔΠΧ αναφορικά με την σύμβαση που αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Palantir Technologies Inc. . Η νομική βάση των άρθρων 57 & 58 του ΓΚΠΔ και των αρ. 13 & 15 του ν. 4624/2019, επιτάσσει στην ΑΠΔΠΧ την παρακολούθηση και την επιβολή του Κανονισμού και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας καθώς και της δίνει τη δυνατότητα στο πλαίσιο των εξουσιών έρευνας να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την επεξεργασία να παράσχουν κάθε πληροφορία η οποία απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Όπως αναφέρεται από τα ίδια τα στελέχη της Palantir, από την αρχή της πανδημίας, η Palantir συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να της παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού. Επιπλέον, η Palantir έχει υλοποιήσει μία εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να έχει μία ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση της κατάστασης της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η έλλειψη πληροφοριών και επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με την συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης και την Palantir Technologies Inc. έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στα υποκείμενα των δεδομένων της Ελληνικής Επικράτειας. Συγκεκριμένα, καθώς πρόκειται για μία σύμβαση που εμπίπτει στην έννοια των Δημόσιων Συμβάσεων του ν. 4412/2016 θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αναρτήσεις και δημοσιεύσεις: είτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/ διακήρυξη στο Διαύγεια σε περίπτωση που απαιτείται για την συγκεκριμένη προμήθεια Διαγωνισμός, είτε στην περίπτωση απευθείας αναθέσεως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όφειλε μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, να την δημοσιεύει άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αναρτημένες είτε στο Διαύγεια ή στο ΚΗΜΔΗΣ λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω σύμβαση συνεργασίας. Αιτήματα πρόσβασης στην εν λόγω συμφωνία έχουν υποβάλει πολιτικά κόμματα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ενώπιον του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εν λόγω συνεργασία καλύπτεται μέχρι στιγμής από μυστήριο, καθώς παρά το γεγονός ότι φαίνεται να αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ήδη από τον Απρίλιο του 2020,σχετικές πληροφορίες έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εν λόγω εταιρία αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές διεθνώς στον τομέα της ανάπτυξης παρεμβατικών τεχνολογιών παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων και έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με κυβερνήσεις πολλών άλλων κρατών στον τομέα της αστυνόμευσης, όπως της Γαλλίας και της Δανίας και φυσικά των Η.Π.Α. .

Εν όψει των παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η άμεση παρέμβαση και η άσκηση των ερευνητικών εξουσιών της ΑΠΔΠΧ, καθώς διαφαίνεται ότι οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας εμπεριέχουν δεδομένα που αφορούν την κίνηση του πληθυσμού υποκειμένων εντός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς επίσης και δεδομένα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εξαιτίας δε της μυστικότητας που περιβάλει την εν λόγω σύμβαση μόνο η ΑΠΔΠΧ είναι σε θέση να προχωρήσει στις αναγκαίες έρευνες προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για τα είδη και τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργάζονται, ώστε να καταστεί σαφές εάν εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα στις πράξεις επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα.

close menu