Πληροφορική

Αύξηση τζίρου € 128,6 εκ. και EBITDA € 10,8 εκ. για τη SPACE HELLAS το 2022

Το 2022 αποτέλεσε για τον Όμιλο Space Hellas το 6o συνεχόμενο έτος με ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών € 128,6 εκ., συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2022 ανήλθε στα € 128,6 εκ., αυξημένος κατά 24,45% έναντι του 2021, όπου ήταν € 103,3 εκ. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 22,6 εκ. το 2022, έναντι € 20,5 το 2021. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 10,8 εκ. το 2022, έναντι € 9,5 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 14,44%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,7 εκ. το 2022 έναντι € 5,1 εκ. το 2021, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 8,66% και ανήλθαν σε 5,0 εκ. το 2022, έναντι € 4,6 εκ. το 2021.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 110,3 εκ. το 2022, έναντι € 91,3 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 20,9%, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,9 εκ. το 2022, έναντι € 7 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,73%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2022 ανήλθαν σε € 4,5 εκ., έναντι € 2,7 εκ. το 2021 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2022 ανήλθαν σε € 3,3 εκ., έναντι € 2,3 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 43,4%.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται θετικές κατά € 678 χιλ. και σε συνδυασμό με την αύξηση των χρηματοδοτικών ροών κατά € 12.638 χιλ. διοχετευτήκαν στις επενδύσεις ύψους € 7.396 χιλ. και στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά € 5.920 χιλ.

Παρά τους σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το 2022, είναι γεγονός ότι η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Space Hellas, θωρακίζεται συστηματικά με τη δημιουργία σημαντικού ανεκτέλεστου έργων για το 2023 και τα επόμενα έτη, αλλά και με τη δυναμική παρουσία σε κρίσιμους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του Δημοσίου τομέα. Τα κονδύλια που έχουν προδιαγραφεί για την Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια για
ψηφιακά εργαλεία, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, Data Centers, υπηρεσίες cloud, ευζωνικά δίκτυα οπτικών ινών, κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών, υπηρεσίες και συστήματα κυβερνοασφάλειας, εφαρμογές ΙoΤ, ΑΙ κ.λπ. δημιουργούν τις προϋποθέσεις σταθερής ανάπτυξης με διεύρυνση του κύκλου εργασιών και έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιχειρήσεις

close menu