Χρηματοδοτήσεις

13 προγράμματα 3,88 δισ. ευρώ για καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό στο νέο ΕΣΠΑ

Μέσα στο 2022 αναμένεται να εκδοθούν οι δύο πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, ενώ 11 ακόμα προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,88 δισ. ευρώ θα εκδοθούν με την έναρξη της νέας χρονιάς, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκου.

«Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 δράσεις επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθούν κυρίως από το Τομεακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” αλλά και από τα 13 περιφερειακά προγράμματα μέσω των ειδικών στόχων του Στόχου Πολιτικής 1 “Μια πιο έξυπνη Ευρώπη”. Ο Στόχος Πολιτικής 1 αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικά διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αντιστοιχεί σε 5,085 δισ. ευρώ», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Δημήτρης Σκάλκος.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Γιώργος Ζερβός, διαβεβαιώνει ότι οι προσκλήσεις θα απευθύνονται και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρόκειται να υιοθετήσουν διαδικασία αξιολόγησης FIFO (First In First Out).

«Οι προσκλήσεις θα διαθέτουν επάρκεια πόρων και πρόκειται να παραμείνουν ενεργές προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε όλη την προγραμματική περίοδο. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευχέρεια να προετοιμαστούν κατάλληλα και να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις που θα τεθούν, χωρίς να έχουν το άγχος αν “θα προλάβουν τις προθεσμίες” ή αν μεγαλύτερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις θα καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γ. Ζερβός υπογραμμίζει:

«Η κοινοτική χρηματοδότηση επιβάλλεται να διοχετεύεται πρωτίστως σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με μισθωτή εργασία και δευτερευόντως σε επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων, ώστε να ικανοποιείται, ει δυνατόν, ο πάγιος στόχος ενίσχυσης της απασχόλησης μισθωτών.
Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ελήφθη σχετική μέριμνα θεσμικά και κανονιστικά ώστε όλες οι διαχειριστικές αρχές να ανακοινώνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό των προσκλήσεων που προτίθενται να δημοσιεύσουν.
Οι διαδικασίες διαχείρισης απλοποιήθηκαν πολύ εξαιτίας και των περιορισμών της πανδημίας και πρόκειται να απλοποιηθούν περαιτέρω, χωρίς να υπάρξει καμία έκπτωση ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων».

Καινοτόμος επιχειρηματικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός

Επισημαίνεται ότι κύριες επιλογές πολιτικής του Στόχου Πολιτικής 1 στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διασύνδεσης των επιχειρήσεων είναι:

  • Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας με την παροχή κινήτρων για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις.
  • Στρατηγική επένδυση στο τουριστικό οικοσύστημα, με βάση την εθνική και τις συμπληρωματικές περιφερειακές στρατηγικές για τον τουρισμό.
    Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα.
  • Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων.
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω εργαλείων της ΕΕ και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης.
  • Προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, της βιομηχανικής μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.
  • Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (π.χ. Innovation Agency).
  • Αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών(clusters).
close menu