Ηλεκτροκίνηση

Στην Yutong του Ομίλου Κοπελούζου ο διαγωνισμός των 110 εκατ. ευρώ για 250 ηλεκτρικά λεωφορεία

Η Yutong, η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Κοπελούζου είναι ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων μαζί με τους φορτιστές τους. Πιο συγκεκριμένα, η Yutong θα προμηθεύσει το δημόσιο με 250 λεωφορεία, μήκους 12 μέτρων και ελάχιστη αυτονομία 180 χλμ. Η εταιρεία θα προμηθεύσει επίσης με φορτιστές βραδείας φόρτισης αλλά και ταχυφορτιστές. Το κάθε λεωφορείο έχει κόστος 440.720 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για την αγορά των λεωφορείων θα φτάσει τα 110,02 εκατ. ευρώ

Η Απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς αναγράφει μεταξύ άλλων: «Το υπ’ αριθμ. VI/20-02-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα ότι:

(α) ο Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» της εταιρείας YUTONG BUS CO. LTD ως προς το ΤΜΗΜΑ 5, το οποίο αφορά Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. και των παρελκομένων τους, με ΕΣΗΔΗΣ 140671,1, είναι στο σύνολό του πλήρης και παραδεκτός ως προς το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΤτΔ, χωρίς να συντρέχει λόγος αποκλεισμού του άρ. 2.4.4 του ΤτΔ και, συνεπώς η οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας γίνεται αποδεκτή.

(β) η τελική βαθμολογία που λαμβάνει η εταιρεία YUTONG BUS CO. LTD είναι 758.140,65, λαμβάνοντας υπόψη:

Α. για την προμήθεια 250 αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12μ (συμπ. των φορτιστών βραδείας φόρτισης), την προσφερόμενη τιμή μονάδας τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (440.720,20 €), πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά για τα 250 οχήματα του Τμήματος 5, το ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (110.180.300,00 €), πλέον Φ.Π.Α.

Β. για την προμήθεια επτά (7) συστημάτων συσσωρευτή-ταχυφορτιστή την προσφερόμενη τιμή μονάδας ενενήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (92.100,00 €), πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά για τα 7 συστήματα του Τμήματος 5, το ποσό των εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (644.700,00 €), πλέον Φ.Π.Α.

Γ. συνολικά, το ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (110.825.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., για την προμήθεια 250 αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12μ (συμπ. των φορτιστών βραδείας φόρτισης) και την προμήθεια επτά (7) συστημάτων συσσωρευτή-ταχυφορτιστή.

Αποφασίζουμε

1.Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. VI/20-02-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 5, στο σύνολό του, το οποίο αφορά στην προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. και των παρελκομένων τους, με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 140671,1.

2.Αποδεχόμαστε την από 20-02-2023 ομόφωνη εισήγηση (πρακτικό υπ’ αριθμ. VΙ) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθ. VΙ πρακτικό της και ανακηρύσσουμε τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «YUTONG BUS CO. LTD» προσωρινό ανάδοχο, ως προς το Τμήμα 5 του Διαγωνισμού (με Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 140671,1), το οποίο αφορά Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. και των παρελκομένων τους.

3.Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της Διακήρυξης.

4.Η Αναθέτουσα Αρχή με την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, απευθύνει πρόσκληση στον «προσωρινό Ανάδοχο» προκειμένου αυτός να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας ηλεκτρονικώς μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, τα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης, κατά τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης.

Το υπ’ αριθμ. VI/20-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.»

close menu