Πολιτική

Παρατείνεται η τηλεργασία μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021

H παράταση ορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Υγείας

Την παράταση της τηλεργασίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Υγείας. Με αυτό τον τρόπο παρατείνεται η υποχρέωση του εργοδότη εφόσον είναι δυνατόν να δηλώσει στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας για το 50% του προσωπικού τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 και του κυλιόμενου ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί το καθεστώς της τηλεργασίας το πρόστιμο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Η ΚΥΑ αναφέρει ότι «Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021».

Με άλλη απόφαση επεκτείνεται και το κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα «Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

ΕΔΩ η συνέχεια στο mononews.gr

close menu