Δημόσια διοίκηση

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ανακοίνωση διενέργειας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ επί του τεύχους της διακήρυξης που αφορά σε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεσαίων και υψηλών επιδόσεων με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (CPV 30213000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.

close menu