26/3/2020
Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ και της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" ΑΕ, ύψους 70 εκατ. €

Στην υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας ύψους 70.000.000€ προχώρησαν η Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ο εκσυγχρονισμός της “Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε”, στην κατεύθυνση της μετεξέλιξής τους, μέσω της επένδυσης σε καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές για τη δημιουργία καινοτόμων ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας, με την ανάπτυξη νέων “έξυπνων” υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και επιχειρησιακών μοντέλων, που λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς εξελίξεις, αποτελεί μονόδρομο.

Η δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ θα χρηματοδοτηθεί από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ιδίους Πόρους.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων, που σε ένα επιτελικό επίπεδο, μπορούν να ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα πεδία:

  1. Εκσυγχρονισμός των Υποδομών ΤΠΕ για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Οργανισμού για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών,
  2. Υλοποίηση και Λειτουργία κρίσιμων Επιχειρησιακών Εφαρμογών Πληροφορικής όπως Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, αυτοματοποίηση του Ταχυδρομικού Δικτύου, διαχείριση και ιχνηλασία όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων, Ανάπτυξη υποδομών Αυτόματης Ταξινόμησης και διαλογής, συστήματος τηλεματικής κ.α
  3. Υλοποίηση και Λειτουργία νέων “έξυπνων” υπηρεσιών και επιχειρησιακών μοντέλων προστιθέμενης αξίας όπως Ηλεκτρονικές Θυρίδες (Smart Parcel Stations), Ψηφιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης (Digital Branch), νέων ‘έξυπνων” χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χρήση πολλαπλών καναλιών (Web, mobile apps, Call Center, social Networks κλπ) κ.α