26/2/2020
Η Cosmos Business Systems στον διαγωνισμό PNR για το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, αξίας 4,5 εκατ. ευρώ

H Cosmos Business Systems, συμμετέχει στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που διεξάγει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.503.873,28 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών για τη μελλοντική λειτουργία της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, που  προβλέπεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων της 27ης Απριλίου (EEL 119 της 4/5/2016 σ.132-149)».

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι Ένωση Εταιρειών: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ» και SPACE HELLAS A.E.. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα (από οικονομική άποψη) προσφορά, βάσει της καλύτερης σχέσης ποιότητας - τιμής.