20/6/2019
Κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Η κατάθεση των επιχειρηματικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου» ξεκινά σήμερα 20 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει έως 9 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα 15:00). Το πρόγραμμα, ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη λειτουργία τους, ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν:

  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ηλεκτρονικές κρατήσεις
  • Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Ψηφιακή προβολή - Διαφήμιση

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

  • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Προβολή, προώθηση, δικτύωση
  • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ.