19/5/2007
Τηλεφωνικές φορολογικές «εκκαθαρίσεις»

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών λειτουργεί ο αριθμός κλήσης 212-95.59.999, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος θα επικοινωνεί μέσω της τηλεφωνικής συσκευής και με τον ΑΦΜ του θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες όπως:
* την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης.
* την ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της, χρεωστικό ή πιστωτικό.
* την ημερομηνία είσπραξης του ποσού επιστροφής σε περίπτωση πιστωτικού αποτελέσματος.
* την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης σε περίπτωση χρεωστικού αποτελέσματος.
* την εκτιμώμενη ημερομηνία διενέργειας της επόμενης εκκαθάρισης.