22/2/2007
Δικτυακός τόπος για την ιστορία του Αιγαίου

Ένας νέος δικτυακός τόπος, αφιερωμένος στην ιστορία και τον πολιτισμό της καρδιάς του Αρχιπελάγους του Αιγαίου από την Προϊστορία μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται στη διεύθυνση www.egeonet.gr. Πρόκειται για την Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, η οποία περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν τόσο τα μεμονωμένα νησιά, όσο και ευρύτερα ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Η πύλη σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με πολιτιστική και ιστορική πληροφορία υποδομής για την ανάδειξη και προβολή των μοναδικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου.

Η πληροφορία οργανώνεται σε κείμενα με τη μορφή λημμάτων, τα οποία παρουσιάζουν τόσο την ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών όσο και ευρύτερα ζητήματα ιστορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Το έργο λειτουργεί παράλληλα ως πύλη (portal) του Διαδικτύου, όπου οι σχετικοί με το αντικείμενο του έργου δικτυακοί τόποι έχουν ενταχθεί, ταξινομηθεί και περιγραφεί σε μία ενιαία βάση δεδομένων, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο Διαδίκτυο, για θέματα που αφορούν το Αιγαίο. Για την επίτευξη του έργου χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοσιακές μορφές πληροφορίας (κείμενο, πίνακες δεδομένων, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες), αλλά και αρκετές εφαρμογές των πολυμεσικών τεχνολογιών.

Πηγή: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής