ICT plus
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

14/10/2019
Δέκα θεσμικές παρεμβάσεις στον αναπτυξιακό νόμο για τα θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σειρά διατάξεων και νέων υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν τα έργα και τις υπηρεσίες

 

Σειρά διατάξεων και νέων υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν τα έργα και τις υπηρεσίες θεσμοθετούνται στον αναπτυξιακό νόμο για τα θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ιδρύεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αποτελείτο κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Έργο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι η συγκέντρωση σε έναν ιστότοπο όλων των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Η ηλεκτρονική πύλη θα αποτελέσει την «γέφυρα αλληλεπίδρασης» πολίτη και κράτους.

Σε πρώτο επίπεδο θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από άλλους ιστότοπους, ενώ σταδιακά η πύλη αυτή θα αποτελέσει την κύρια επαφή του πολίτη με το κράτος, τόσο για πληροφορίες όσο και για υπηρεσίες που έως τώρα απαιτούσαν φυσική παρουσία. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τηρουμένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Υποδομών που λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δημοσίων υποδομών και των δημοσίων κτιρίων, με αναφορά στο χρόνο κατασκευής, τον αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση και τον έλεγχο τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και τον χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να δηλώσουν τις υποδομές και τα κτίρια της αρμοδιότητάς τους εντός προθεσμίας δύο μηνών, μετά το πέρας της οποίας η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις και προβαίνει στην καταχώριση στο Μητρώο των υποδομών και των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση.

Επίσης προβλέπεται καταγραφή των απαιτούμενων διαδικασιών για την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά. Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται:
Ο πλήρης έλεγχος και η καταγραφή των κεραιών.
Η ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής - αδειοδότησης - αξιολόγησης - ελέγχου.
Η ανάρτηση και δημοσιοποίηση των στοιχείων αδειοδότησης.
Η πλήρης και ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου.
Η δημιουργία σαφούς νομικού πλαισίου για όλους, ελεγκτές και ελεγχόμενους, προς όφελος των πολιτών.
Η κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
Η σταδιακή ελαχιστοποίηση και τελικά εξάλειψη των περιπτώσεων κατασκευών κεραιών, που δεν συμμορφώνονται με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης με αποτέλεσμα να πλήττεται το περιβάλλον και να παρακωλύεται ο υγιής ανταγωνισμός στην οικονομία..

Ειδικότερα, προβλέπεται η αδειοδότηση και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε δύο διακριτά μεταξύ τους στάδια, όπου το ένα αποτελεί προϋπόθεση του επόμενου, με σκοπό την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, καθώς κάθε κεραία θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις όρους και προϋποθέσεις.

Κινήσεις για την καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας
Συστήνεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία
, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Η λειτουργία του ΕΠΗΠ αποσκοπεί στη βέλτιστη διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τα πλέον εξειδικευμένα μέσα και ευρήματα της επιστήμης.

Καθορίζεται το περιεχόμενο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου καθώς και η διαδικασία προετοιμασίας, κατάρτισης, υλοποίησης και αποτίμησης της πορείας εφαρμογής του. Για παρόμοιες δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με οποιασδήποτε μορφής δημόσια παρέμβαση, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η συμβατότητα των δράσεων αυτών με τη συνολική στρατηγική της χώρας στον τομέα αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η προώθηση της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, αλλά και η συμπληρωματικότητα και η βιωσιμότητα των δράσεων αυτών. Η προτεινόμενη διαδικασία προέγκρισης των τεχνικών δελτίων των δράσεων διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, με σκοπό την εξεύρεση της χρυσής τομής μεταξύ δύο φαινομενικά αντικρουόμενων αναγκών. Από τη μια, την ανάγκη απελευθέρωσης των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων από περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Από την άλλη, την, εξίσου σημαντική, ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις και κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη ως βασικά στοιχεία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης διαδικασιών. Η Ειδική Επιτροπή αποσκοπεί στην επιτέλεση διττού έργου, ήτοι, πρώτον, στην επεξεργασία και σύνταξη ενός νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και, δεύτερον, στη δημιουργία ενός συνεκτικού κωδικοποιητικού Οδηγού, που θα περιλαμβάνει ομογενοποιημένα και κατηγοριοποιημένα όλα τα υφιστάμενα και αναγκαία διοικητικά έγγραφα. Το αποτέλεσμα της ως άνω διττής κωδικοποίησης από την Ειδική Επιτροπή μπορεί να κυρωθεί με ιδιαίτερο νόμο κατά τα οριζόμενα σης παραγράφους 6 και 7, του άρθρου 76 του Συντάγματος.

Ουσιαστικές κινήσεις για την ΚυβερνοΑσφάλεια
Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών,
με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρου

Συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αυτό θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και ορίζονται οι αρμοδιότητές του. Για την επιλογή και τοποθέτηση του προϊσταμένου του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α' 134).

Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 4577/2018 (Α' 199), καθώς και για την υλοποίηση κάθε δράσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.


  Ε Δ Ω   Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ


ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1691 επόμενη > τελευταία >>