ICT plus
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

21/5/2019
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra - Fast Broadband

Την προκήρυξη του ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» ανάρτησε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, θα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα προμηθευτεί τις αναγκαίες υπηρεσίες, θα διαχειριστεί, επιβλέψει και διασφαλίσει την ποιότητα της κατασκευής.

Επίσης, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου ο ανάδοχος να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων (παρ.1.5 της πρόσκλησης). Η εκτιμώμενη συνολική αξία (ΙΙ.1.5) αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση της σύμβασης.

Το σύνολο της εκτιμώμενης δημόσιας και ιδιωτικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 700,920,135 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ βάσει της απόφασης της ΔΕΣΔΙΤ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1) και έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησής του από τα Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περιγραφή της Σύμβασης:
Στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα:

Κατά τη φάση κατασκευής:

i. Να πραγματοποιήσει υψηλού και χαμηλού επιπέδου σχεδιασμό του δικτύου (high-level and lowlevel design) προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης και της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών

ii. Να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του έργου μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια χρηματοδότηση βάσει των συμβατικών όρων (ορόσημα).

iii. Να κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, να εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, να προμηθευτεί τις αναγκαίες υπηρεσίες, να διαχειριστεί, να επιβλέψει και να διασφαλίσει την ποιότητα της κατασκευής.

iv. Να ασφαλίσει το έργο έναντι κινδύνων σχετικών με την κατασκευή του δικτύου v. Να τηρήσει το σύνολο των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης και της διακήρυξης για τις υποχρεώσεις της φάσης κατασκευής.

Κατά τη φάση λειτουργίας:

i. Να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της Σύμπραξης.

ii. Να παρέχει τις υπηρεσίες με πλήρη διαφάνεια και μη διακριτική μεταχείριση προς όλους του παρόχους λιανικής.

iii. Να ασφαλίσει το έργο έναντι κινδύνων σχετικών με τη λειτουργία του δικτύου.

iv. Να δημοσιεύει περιοδικές αναφορές σχετικά με το επίπεδο παροχής υπηρεσιών (πχ απορρίψεις αιτημάτων, χρόνοι διεκπεραίωσης, συχνότητα βλαβών κ.λπ.).

v. Να τηρήσει το σύνολο των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης και της διακήρυξης για τις υποχρεώσεις της φάσης λειτουργίας.

vi. Όλες οι υπηρεσίες πριν από την ενεργοποίηση τους θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς σε προσφορά αναφοράς που θα αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις παροχής τους, περιλαμβανομένου των τεχνικών, διαδικαστικών και οικονομικών όρων και η οποία θα πρέπει να
υποβληθεί και να εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. Μετά την πάροδο της διάρκειας της Σύμπραξης η λειτουργία του Έργου θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και ειδικά στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως κύριο του έργου, και ο Ι.Φ.Σ. θα μεταφέρει στο Δημόσιο
όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπά περιουσιακά δικαιώματα που θα διαθέτει κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα θέσει σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Αναδόχου εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου.

Η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης με τον Ι.Φ.Σ. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης κωλύεται και αναστέλλεται ρητώς μέχρι τη χορήγηση έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
vii.Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα αφορά στην Εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική). Η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η αναφερόμενη διάρκεια είναι η ελάχιστη. Η οριστική θα καθορισθεί στη φάση ΒΙΙ.

Δείτε τα συννημένα
UFBB_Mtf_saved_final_updated_4
UFBB_Project_scope_update
UFBB_Φάση_Α_Περίληψη_Διακήρυξης_20_05_2019_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ
Έγκριση_Διενέργειας_UFBB_ΣΔΙΤ_ΤΕΛΙΚΟ_20.05.2019_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1032 επόμενη > τελευταία >>