ICT plus
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

9/5/2007
Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ και υποχρεώσεις του ΟΤΕ (Α)

Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή της χώρας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ εκπληρώνοντας στην πράξη το ρυθμιστικό της ρόλο, παρεμβαίνει είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελιών, όποτε διαπιστώσει ότι παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ εκδίδει ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις, διενεργεί ακροάσεις και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που δύνανται να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να βλάψουν τα συμφέροντα των καταναλωτών

Με τον Ν. 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο, οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ (από τις οποίες πηγάζουν τόσο οι αποφάσεις όσο και οι δράσεις που είναι υποχρεωμένη να αναλαμβάνει) είναι: (1) να ελέγχει και εποπτεύει την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού νομικού πλαισίου στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (2) να ελέγχει και εποπτεύει την τήρηση όλων των τυπικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ και των λοιπών παρόχων, (3) να ελέγχει την κοστοστρέφεια και τους άλλους περιορισμούς χρέωσης εκ μέρους του ΟΤΕ, (4) να αναζητά πληροφορίες, να εξετάζει καταγγελίες,και να διεξάγει έρευνες, αυτοψίες, κλπ, και (5) να ελέγχει και εποπτεύει την διασφάλιση και ενίσχυση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ως Επιτροπή Ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ δύναταινα προχωρήσει στην επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων: (α) επιβολή σύστασης, (β) επιβολή προστίμου απο 7.000 Ευρώ έως 2.000.000 Ευρώ, (γ) αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων και υπηρεσιών Ηλ. Επικοινωνιών, και (δ) ως προς τις αρμοδιότητές της να εφαρμόζει το Ν. 703/1977 Περί Ανταγωνισμού, η ΕΕΤΤ, ειδικά σε περιπτώσειςκατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι ποσοστού 15% επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, ανάλογα με την ένταση της παράβασης.Σημειώνεται, δε, ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από την ΕΕΤΤ και με τις οποίες διαπιστώνεται η τυχόν παράβαση της νομοθεσίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ελεύθερου ανταγωνισμού, ουδόλως στερούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να προσφύγουν στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και να διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο την ικανοποίηση των αξιώσεών τους.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής τον νέου νόμου, δύο ήταν οι κύριες προτεραιότητες της ΕΕΤΤ: (1) η άμεση «ανάλυση» των 17 επί μέρους αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των μέτρων που προτείνει να επιβάλει η ΕΕΤΤ, και στη συνέχεια η έκδοση όλων των κανονιστικών και ρυθμιστικών πράξεων και, (2) η εκπόνηση νέων διαδικασιών (προσαρμοσμένων στις υποχρεώσεις που επιβάλει ο νόμος 3431) που θα επιτρέψουν την συνεγκατάσταση και πλήρηαπελευθέρωση του τοπικού βρόχου (του χάλκινου καλωδίου που συνδέει τους χρήστες με το αντίστοιχο κέντρο του ΟΤΕ). Με αυτές τις διαδικασίες (που εφαρμόζονται με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ) επιδιώκεται η τόνωση του ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές, προσβλέποντας έτσι σε πιο καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες, προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Υποχρεώσεις του ΟΤΕ

Με το νέο νόμο 3431/2006, ορίζονται οι παρακάτω τυπικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ (που είναι σχεδόν ταυτόσημες με τις υποχρεώσεις αντίστοιχων οργανισμών με σημαντική ισχύ στις άλλες χώρες της ΕΕ.): (1) να διαθέτει μέρος των υποδομών του στους άλλους παρόχους με κοστοστρεφή τιμολόγηση, (2) να παρέχει διευκολύνσεις (π.χ., συνεγκατάσταση στα κέντρα του και παροχή συνδέσεων βρόχου LLU) και πρόσβαση στο δίκτυό του με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, (3) να τηρεί τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης, διαφάνειας και λογιστικού διαχωρισμού, και (4) να γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ τις τιμές και τις εκπτώσεις.Οι διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα και οι κοστοστρεφείς τιμέςπροαπαιτούν την έγκριση της ΕΕΤΤ για να τεθούν σε ισχύ.

Ο ΟΤΕ υποχρεούται από την κείμενη νομοθεσία να παρέχει  συγκεκριμένες υπηρεσίες σε κοστοστρεφείς τιμές, η δε ΕΕΤΤ είναι αναγκασμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση του ΟΤΕ με αυτήν την υποχρέωση. Ο όρος «κοστοστρέφεια» σε μια υπηρεσία σημαίνει τη διαμόρφωση των τιμών της ως το άθροισμα του κόστους παροχής της υπηρεσίας συν μία εύλογη απόδοση επί του κεφαλαίου που απασχολεί ο ΟΤΕ. Ο προσδιορισμός των κοστοστρεφών τιμών των υπηρεσιών του ΟΤΕ γίνεται με συγκεκριμένες μεθοδολογίες κοστολόγησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί από τον ΟΤΕ και έχουν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ. Ο εκ μέρους της ΕΕΤΤ έλεγχος κοστοστρέφειας πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανεξάρτητων ελεγκτικών συμβούλων διεθνούς κύρους με μεγάλη εμπειρία σε θέματα κοστολογικών ελέγχων.

Θεσμικό πλαίσιο που υποχρέωνε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά (όπως ο ΟΤΕ) να παρέχουν υπηρεσίες συνεγκατάστασης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, υπήρχε για το σύνολο των χωρών της ΕΕ ήδη από το τέλος του 2000, και για την Ελλάδα από το 2001.Το γεγονός ότι από το 2001 μέχρι σήμερα δεν έγιναν οι αναγκαίες επενδύσεις για την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για κωλυσιεργία ή περαιτέρω αναβλητικότητα. Είμαστε ευτυχείς για το γεγονός ότι, ο ΟΤΕ και οιεναλλακτικοί πάροχοι συμφώνησαν πρόσφατα σε ένα εντατικό σχέδιο κατασκευής μονάδων συνεγκατάστασης σε 112 επιπλέον αστικά κέντρα. Έτσι, υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2007 η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών θα μπορεί να επιλέγει τον πάροχο της προτιμήσεώς του, ακόμη και στο επίπεδο του τοπικού βρόχου. Ήδη είμαστε μάρτυρες πολλών καινοτόμων προσφορών, που συνδυάζουν απεριόριστη τηλεφωνία και ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε ελκυστικές τιμές.

Τέλος, ο ρόλος της ΕΕΤΤ έχει αποκλειστικά ρυθμιστικό και εποπτικό χαρακτήρα. Ουδεμία αρμοδιότητα παρέχεται εκ του νόμου στην ΕΕΤΤ να παρεμβαίνει κατά ουσιαστικό τρόπο σε εμπορικές διαφορές που αναφύονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων (π.χ., είσπραξη εκπρόθεσμων οφειλών), αρμοδιότητα η οποία ανήκει αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια της χώρας.

 

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1162 επόμενη > τελευταία >>