ICT plus
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

PRESS BOX

7/3/2013
Ευκαιριακά Δίκτυα και Συστήματα Γνωσιακής Διαχείρισης για την αποτελεσματική πρόβλεψη υπηρεσιών στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Τα opportunistic (ευκαιριακά) δίκτυα και τα συστήματα γνωσιακής διαχείρισης για την αποτελεσματική πρόβλεψη υπηρεσιών στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών του Διαδικτύου του Μέλλοντος, μέσω της ανάπτυξης και επικύρωσης των αποτελεσμάτων των εννοιών των opportunistic networks, τα οποία συντονίζονται με την υποδομή και διευθύνονται από προηγμένα γνωσιακά συστήματα.

Τα Opportunistic Networks (ONs) είναι προσωρινές, τοπικές δομές δικτύων που δημιουργούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα OneFIT, τα ONs διοικούνται πάντα από τους διαχειριστές Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης (Radio Access Network (RAN)), ώστε να μπορούν να θεωρηθούν συντονισμένες προεκτάσεις της υποδομής του δικτύου. Τα ONs αποτελούνται από κυψέλες μικρού μεγέθους της υποδομής και συσκευές που συνδέονται χωρίς τη μεσολάβηση υποδομής.

Τα Opportunistic Networks οδηγούν σε καλύτερες υπηρεσίες για το χρήστη και δημιουργούν αγοραστικές ευκαιρίες για τους κατασκευαστές, τους διαχειριστές και τους παρόχους υπηρεσιών. Οι συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό στον οργανισμό 3GPP αποτελούν απόδειξη της αξίας τους.

Επιτεύγματα του OneFIT

  • Οικονομικά αποδοτική διαχείριση διαφόρων καταστάσεων συμφόρησης/ διακοπής περιλαμβάνοντας απρόσμενα ή σπανίως επαναλαμβανόμενα γεγονότα,
  • Χαμηλότερα επίπεδα ισχύος μετάδοσης, κατανάλωσης ενέργειας, φορτίου κίνησης,
  • Αυξημένη χρήση πόρων,
  • Δημιουργία αξίας, μέσω της υποστήριξης περισσότερων σεναρίων.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν μέσω της καθιέρωσης της λειτουργικής και συστημικής αρχιτεκτονικής, που καλείται “ανάπτυξη προδιαγραφών και αξιολόγηση των επιδόσεων για τα Κανάλια Ελέγχου για τη Συνεργασία των Συστημάτων Γνωσιακής Διαχείρισης”  (Control Channels for the Cooperation of the Cognitive Management Systems (C4MS)), την ανάπτυξη αλγορίθμων, καθώς και την ανάπτυξη προτύπου για τα πειράματα και την επικύρωση της μεθόδου του Προγράμματος OneFIT, συμμετοχή σε οργανισμούς προτυποποίησης (standardization) και τέλος, μέσω δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων (άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια), ρυθμιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η Λειτουργική Αρχιτεκτονική του OneFIT (Functional Architecture) για τον έλεγχο και τη διαχείριση των Αναδιαρθρώσιμων Συστημάτων (Reconfigurable Radio Systems (RRS)), καθώς και για τον έλεγχο και τη διαχείριση των διαχειριζόμενων από την υποδομή ONs, αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες: τη συνιστώσα “Σύστημα Γνωσιακής Διαχείρισης για το συντονισμό της Υποδομής (Cognitive management System for the Coordination of the infrastructure (CSCI))” και τη συνιστώσα “Σύστημα Γνωσιακής Διαχείρισης για το Ευκαιριακό Δίκτυο” (Cognitive Management system for the Opportunistic Network (CMON)). Το CSCI διεξάγει το συντονισμό με την υποδομή, τον καθορισμό της καταλληλότητας του ON και ταυτόχρονα ανιχνεύει τις καταστάσεις, όπου το ON είναι κατάλληλο. Το CMON είναι υπεύθυνο για το συντονισμό με άλλους κόμβους στο ΟΝ, καθώς και για την πραγματοποίηση της δημιουργίας του ΟΝ, τη διατήρησή του, καθώς και για την απόφαση για τον τερματισμό του.

Το C4MS επιτρέπει την ανταλλαγή πληθώρας πληροφοριών μεταξύ των κόμβων τόσο του τερματικού, όσο και της υποδομής. Ειδικότερα, αποθηκεύει πληροφορίες για τα προφίλ, το περιβάλλον, τις αποφάσεις, τις γνώσεις και τις πολιτικές. Σε κάθε περιοχή υπάρχουν πληροφορίες για την επικοινωνία, τους υπολογισμούς, τους πόρους αποθήκευσης και για θέματα σχετικά με το ΟΝ. Υπάρχουν δύο κύριες επιλογές υλοποίησης του C4MS, η 3GPP, περιλαμβάνοντας το Diameter, και τα πρότυπα IEEE. Οι επιλογές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Αναφορά ETSI TR 102 684 "Feasibility Study on Control Channels for Cognitive Radio Systems”, στην οποία οι συνεργάτες του OneFIT συνέβαλαν καταλυτικά.

Οι αλγόριθμοι διαχείρισης ONs αναπτύχθηκαν και πιστοποιήθηκαν, σύμφωνα με κατάλληλους δείκτες απόδοσης (KPIs-Key Performance Indicators). Η αξιολόγηση της απόδοσης περιέλαβε επίσης στοιχεία σχετικά με την πρακτικότητα των προτεινόμενων λύσεων. Οι αλγόριθμοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικά σενάρια (επέκτασης κάλυψης, επέκτασης χωρητικότητας, υποστηριζόμενη από την υποδομή δικτύωση με βάση τα ONs, συσσώρευση της κίνησης στην ασύρματη πρόσβαση, συσσώρευση πόρων στο δίκτυο backhaul), τεχνικές προκλήσεις (ανίχνευση κόμβων, επιλογή κόμβων, επιλογή διαδρομής, ανίχνευση φάσματος, επιλογή φάσματος) και διαχειριστικά στάδια (καθορισμός καταλληλότητας ΟΝ, δημιουργία ΟΝ, διατήρηση ΟΝ, τερματισμός ΟΝ). 

Πλεονεκτήματα OneFIT

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την έρευνα στο πλαίσιο του Προγράμματος OneFIT αποτελούνται από την απόδοση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο για το χρήστη, όσο και για τον διαχειριστή. Ειδικότερα, στο πεδίο της αναγνώρισης και επιλογής των ευκαιριών για το φάσμα, αναπτύχθηκαν πολλές λύσεις, ανάμεσα στις οποίες και η επιλογή μέσω του fittingness factor. Μέσω της λύσης αυτής υπολογίζεται το link dissatisfaction probability (λ.χ. η πιθανότητα να καταγραφεί bit rate χαμηλότερο από το αναγκαίο για την εφαρμογή). Κατά συνέπεια, η παραγόμενη γνώση οδηγεί σε ιδιαίτερα καλύτερες αποφάσεις για την επιλογή φάσματος: για παράδειγμα, η μείωση του dissatisfaction probability κυμαίνεται από 65% για μέτριο φορτίο κίνησης έως 15% για υψηλό φορτίο κίνησης δικτύου. Στο πεδίο της επιλογής κόμβων και διαδρομών, έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες λύσεις, ώστε να επιλυθεί το θέμα της συμφόρησης. Ενδεικτικά, σχετικά με την ποιότητα επικοινωνίας της υποδομής σε συμφόρηση, η προσέγγιση του OneFIT μείωσε την καθυστέρηση στα επιτυχώς σταλμένα μηνύματα κατά 15-35%, μειώνοντας ταυτόχρονα τις υποδομές σε συμφόρηση κατά 15-40%. Όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας, η κατανάλωσή της σε προβληματικές υποδομές μειώθηκε κατά 15-25%, ενώ η ενέργεια μετάδοσης των τερματικών που χρησιμοποιούν τα ONs μειώθηκε κατά 27% περίπου (αναλόγως την απόσταση και το φορτίο κίνησης), λόγω χρησιμοποίησης του διεπαφής μικρής εμβέλειας. Αυτό επετεύχθη με κόστος την αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας κατά 19% στους ενδιάμεσους κόμβους, το οποίο συμβαίνει λόγω της αύξησης της κίνησης που πρέπει να διαχειριστούν οι κόμβοι αυτοί.

Το Πρόγραμμα OneFIT διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικά επιτεύγματα στους οργανισμούς προτυποποίησης, όπως είναι το ETSI (TR 102 684), 3GPP (TR 22.803 – uptake in D2D communication in proximity services), ITU και άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς (εθνικές, διεθνείς και παγκόσμιες δραστηριότητες).

Συμμετέχοντες OneFIT

Συντονιστής Προγράμματος: Prof. Panagiotis Demestichas (UPRC, GR)

Τεχνικός Συντονιστής: Mr Jens Gebert (ALUD, DE)

Συνεργάτες: Telefónica I+D (ES), Thales Communications (FR), Intel Mobile Communications (DE), NEC Technologies (UK), VTT (FI), WCB EIT+ (PL), University of Surrey (UK), Universitat Politecnica de Catalunya (ES), La Citadelle Inzenjering (RS), BNetzA (DE).

http://www.ict-onefit.eu/

ΑΡΧΕΙΟ - PRESS BOX

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1636 επόμενη > τελευταία >>