ICT plus
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

30/7/2019
Τα συμπεράσματα της 1ης Συνόδου της Ολομέλειας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP)


Το ERGP πραγματοποίησε την πρώτη σύνοδο Ολομέλειας για το 2019 στην Πόντα Ντελγάδα της Πορτογαλίας, υπό την προεδρία του κ. João Cadete de Matos, προέδρου της ANACOM, υποστηριζόμενου από τους αντιπροέδρους κ.κ. Jack Hamande (BIPT/IBPT) και Σπύρο Παντελή (ΕΕΤΤ).

Την προηγούμενη της Ολομέλειας πραγματοποιήθηκε ένα κοινό εργαστήριο ERGP-PUASP (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal – Ταχυδρομική Ένωση Αμερικής, Ισπανίας και Πορτογαλίας) στο οποίο συζητήθηκαν οι ρυθμιστικές προκλήσεις για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε Ευρώπη και Αμερική.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, το ERGP συζήτησε και ενέκρινε την υποβολή γνωμοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η οποία συνηγορεί προς μια νέα θεμελιώδη προσέγγιση για την ανάπτυξη του μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου του ταχυδρομικού τομέα, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις.

Η γνωμοδότηση αυτή βασίζεται σε δημοσιευθείσα έκθεση του ERGP σχετικά με τις εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα και τις ρυθμιστικές επιπτώσεις (Μάρτιος, 2018).

Σκοπός της έκθεσης αυτής ήταν ο προσδιορισμός των βασικών τάσεων και εξελίξεων στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) κατά την εφαρμογή της οδηγίας (2008/06/ΕC) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η γνωμοδότηση και η έκθεση θα αποτελέσουν δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου αξιολόγηση της σχετικής οδηγίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προαναφερθείσας έκθεσης, προκύπτει ως αναγκαία η αναθεώρηση του πλαισίου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κατόπιν αυτών, η γνωμοδότηση εξετάζει τη δυναμική του ταχυδρομικού τομέα, εντοπίζει τις προκλήσεις για το μέλλον και υποβάλλει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του ταχυδρομικού τομέα.

Το ERGP συνηγορεί σε αυτή την αναθεώρηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις στην τεχνολογία καθώς και τις θεμελιώδεις αλλαγές στις ανάγκες των χρηστών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και αναμένεται ότι θα συνεχιστούν.

Το νέο πλαίσιο χρειάζεται να επικεντρωθεί στους στόχους της ρύθμισης, δεδομένου ότι η εν λόγω παρέμβαση στις αγορές θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση πραγματικής ή δυνητικής ανεπάρκειας αυτής.

Συνεπώς, κύριος στόχος εξακολουθεί να παραμένει η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και ο ανταγωνισμός, χωρίς να αποδυναμώνεται η ανάγκη διατήρησης καθολικής παροχής ενός ελάχιστου συνόλου ταχυδρομικών υπηρεσιών με ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας και τιμής.

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο απαιτείται να δοθεί η δέουσα προσοχή, είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάγκη σχεδιασμού και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών προς όφελος του παραλήπτη.

Σύμφωνα με το ERGP, χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Στη γνωμοδότηση του ERGP υπογραμμίζεται επίσης, η σημασία ύπαρξης ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα παρέχει στα κράτη μέλη και τις ΕΡΑ επαρκή ευελιξία για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες εθνικές ιδιαιτερότητες. Σημειώνεται επίσης, ότι ο ρόλος και η λειτουργία του ERGP ως ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου θα μπορούσε να αναγνωριστεί επισήμως από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η Ολομέλεια του ERGP συμφώνησε στο σχέδιο Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής ERGP 2020-2022, καθώς και στο πρόγραμμα εργασιών 2020. Τα κείμενα αυτά θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση πριν την τελική τους έγκριση.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εργασιών 2020 έχει καταρτιστεί από την ΕΕΤΤ, η οποία έχει τη σχετική αρμοδιότητα ως η Προεδρεύουσα Αρχή του σώματος, για το 2020.

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εργασιών του, το ERGP διεξάγει τις εργασίες του μέσω διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς της ταχυδρομικής αγοράς.

Για το σκοπό αυτό, το ERGP κάθε τρία χρόνια εγκρίνει μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική που σκοπό έχει την αναγνώριση των εξελίξεων στον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση τον καθορισμό προτεραιοτήτων σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Η προηγούμενη μεσοπρόθεσμη στρατηγική κάλυπτε την περίοδο 2017-2019 και ο σχεδιασμός της νέας στρατηγικής για την περίοδο 2020-2022 έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 2019. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασιών βασίζεται στη μεσοπρόθεση στρατηγική.

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική 2020-2022 στηρίζεται σε 3 στρατηγικούς πυλώνες:

α) στον επαναπροσδιορισμό του ταχυδρομικού τομέα, β) στην προώθηση του ανταγωνισμού στην ενιαία ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά και γ) στην ενίσχυση των τελικών χρηστών.

Η υλοποίηση του προγράμματος εργασιών 2020 θα πραγματοποιηθεί από μία σειρά Ομάδων Εργασίας ERGP (WG) που απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες των ΕΡΑ.

Κάθε ομάδα εργασίας εξετάζει διάφορα θέματα, αναλύοντας και προετοιμάζοντας, μεταξύ άλλων, εκθέσεις θεμάτων προς συζήτηση και υιοθέτηση από το ERGP.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας του ERGP, συζητήθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης συνάντησης φορέων της αγοράς που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη από φορείς με σημαντική παρουσία στην ταχυδρομική αγορά, στον ψηφιακό τομέα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και θα κληθούν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον μελλοντικό τρόπο ρύθμισης, τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρονικό εμπόριο αναδιαμορφώνει τον ταχυδρομικό τομέα καθώς και τις εξελίξεις στο διεθνές ταχυδρομείο.

Αυτά είναι και τα πλέον κατάλληλα ζητήματα που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τόσο για την αξιολόγηση της Οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθεί το 2020, όσο και για την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων των ταχυδρομικών φορέων.

Ακόμη, στην συνεδρίαση της Ολομέλειας συζητήθηκε η εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, που αφορούν στη διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων και στην αξιολόγηση διασυνοριακών τιμολογίων αποστολής μεμονωμένων απλών δεμάτων.

Τέλος, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας ελήφθη υπόψη η πρόοδος του έργου όλων των Ομάδων Εργασίας ERGP για το 2019 και εγκρίθηκε η έκθεση ERGP σχετικά με την ανάπτυξη των ταχυδρομικών δικτύων και τις πρακτικές πρόσβασης στις υποδομές της αγοράς των δεμάτων.

Δρ. Παντελής Σπύρου,
Aντιπρόεδρος ΕΕΤΤ
 
Aναδημοσίευση από το περιοδικό «Επικοινωνίες eν τ@χει», Τεύχος Νο 57

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 3 / 1140 επόμενη > τελευταία >>